Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE HOOFDSTUK.

DE CRISIS.

Het door geestdrijvende predikers geprikkelde calvinistische volk, dat, gewapend met allerlei wapentuig, de hagepreeken bijwoonde, was sedert begin Augustus, aangemoedigd door de vrees der overheid om geweld te gebruiken, in West-Vlaanderen bij Yperen en Duinkerken op kerken en kloosters aangevallen. Plunderziek gespuis, dat bij de heerschende armoede en ellende van dat jaar ten gevolge van storingen in het verkeer met Engeland en met de.graanlanden aan de Oostzee zeer was toegenomen, had zich bij hen gevoegd en, zooals gewoonlijk, van de gelegenheid gebruik gemaakt. Van de eene plaats naar de andere was het vernielen en plunderen overgevlogen. In Yperen zelf, waar de stadhouder Egmond op zijn rondreis door zijn gewest nog den I5den gebleven was, toen ook hij naar Brussel was vertrokken om er op uitdrukkelijk bevel der landvoogdes de vergadering der Vliesridders bij te wonen, had den volgenden dag reeds de beweging vrij spel.

In Antwerpen wist Oranje nog met groote moeite de orde te handhaven maar de stemming onder de Calvinisten en het in de groote handelstad talrijke gepeupel werd er steeds oproeriger, terwijl ook de door hem beschermde Lutheranen onder de vreemde kooplieden en de gezeten burgerij zich begonnen te roeren en vrije prediking verlangden voor hun geloof. De Katholieken raakten meer en meer in het gedrang, al vormden zij nog de verreweg overwegende meerderheid en al bleef ook Oranje geregeld hunne kathedraal bezoeken. Op den i8den Augustus had nog de befaamde Antwerpsche processie met

Sluiten