Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Mariabeeld plaats, weliswaar onder spot en smaad der Calvinisten uit de lagere volksklasse. Maar al nam de gisting toe, het bleef daarbij zoolang Oranje nog in de stad vertoefde. Toen hij in den morgen van den igden naar Brussel ging, om er op den herhaalden aandrang der landvoogdes de vergadering van den Raad van State bij te wonen, was de toestand in de stad nog bevredigend, zoodat het stadsbestuur

De beeldenstorm.

Uit Hogenberg's prentwerk.

zelfs het nemen van buitengewone veiligheidsmaatregelen onnoodig achtte, al nam de opwinding handoverhand toe. In den avond van den 2osten nu begon ook te Antwerpen de Beeldenstorm in de prachtige kathedraal en sloeg van hier naar alle kloosters en kerken over, vervolgens naar Zeeland, naar Holland en de andere gewesten van het Noorden.

Ook in Holland waren in den voorzomer de hagepreeken op onrust-

Sluiten