Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te stemmen voor zich en zijn vazallen, liefst door een of ander „personne de qualité" zooals zich reeds hadden aangeboden om den Prins in dezen van dienst te zijn. En Oranje heeft inderdaad in dien geest gehandeld met zijn brief van 8 September, waarin hij «ftf raden 1 Wiltpergh en Hoyelmans belast met „de ma part luy dire la bienvenue", een aanbod van „humble service" en de verzekering zijner „affection"; hij drukte in uitgezochte plichtplegingen zelfs de hoop uit, dat Alva-de zoo noodige orde en rust zou bevestigen „par doulceur et bons moyens" zooals* deze steeds had gebruikt (!) in dienst van „ung si bon maistre" als Karfel V èn va*n«Philips, die in hetzelfde spoor'als zijn vader was gegaari ; hij betuigde tegenover de lasterpraatjes der „malveulants" zijn onschuld als „homme de bien et très-humble serviteur" van den Koning, hopend in de gelegenheid te zijn om zijn trouw te bewijzen en de werkelijke waarheid te doen kennen; hij beval ten slotté zijn ^affaires et povres subjects" in Alva's bescherming aan.

Deze brief vol plichtplegingen.ten einde te* voldoen aan den wenk vanvWiltpergh had *de Nederlanden nog niet bereikt — hét" is zelfs twijfelachtig, of hij wel in handen van Alva gekomen is — of de toestand- aldaar- was plotseling veranderd. Alva had het masker van vriendelijkheid reeds-afgeworpen; het strenge gelaat van den wreker had zich vertoond. Er Waren er, die dit hadden -voorgevoeld: „la fin serast aultre", schreef reeds 26 Aug. de naar het Kleefsche uitgeweken .heer van Boxtel aan den Prins. De Bloedraad was 5 Sept. ingesteld, de „Cdnseil de Troubles", bestemd om aan de voorgenomen maatregelen een glimp van gerechtigheid te geven; 9 Sept. waren Egmond en Hoorne onverwachts gevangen genomen. Alva had zich tegenover de andere Vliesridders, voorzoover aanwezig en inderhaast bijeengeroepen, wegens deze met de statuten der Orde strijdige gevangenneming verontschuldigd met 'sKonings bevelen; hetzelfde deed hij tegenover de landvoogdes. Binnen 12 dagen had een snelle koerier deze berichten aan den Koning gebracht, die nu aanstonds ook Montigny in hechtenis liet nemen. De Bloedraad was met zijn duister werk begonnen, die „vervloekte Raad" zooals Granvelle veel later zeide. Een doodelijke schrik verspreidde zich aanstonds door het gansche land en honderden betraden weder den weg der ballingschap; wie bleven — zooals Van den Bergh, die zich te s Heerenberg in zijn afgelegen en sterk kasteel aan de Geldersche grens opsloot — leefden in voortdurende onzekerheid.

Sluiten