Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooveel mogelijk op de hoogte houden van wat er in de Nederlanden en elders gebeurde, in overleg ook met graaf Lodewijk, die in dezen tijd te Dillenburg ernstig ziek lag maar nooit ophield zijn broeder aan te vuren Hij bleef™ briefwisseling met vele uitgewekenen te Emden, Emmerik, Wezel en elders, die hunne hoop nog steeds op hem hadden gesteld. Ofschoon hij zich, door ondervinding geleerd, van de keizerlijke tusschenkomst of van de vertoogen der Duitsche vorsten weinig voorstelde, besloot hij toch af te wachten, wat God's wil hem zou opleggen, en intusschen het gewapend verzet voor te bereiden. In het najaar van 1567 vinden wij hem herhaaldelijk op reis in Hessen, Thüringen, Nassau en bezig met het bijeenbrengen van geld, waarbij in de eerste plaats zijn familieleden hem krachtig steunden. .

Eerst in Januari 1568 kreeg hij volledige zekerheid omtrent Alvas plannen te zijnen opzichte. Hij werd na het vertrek der landvoogdes uit de Nederlanden en de definitieve verheffing van Alva tot gouverneurgeneraal den i9d« Januari gerechtelijk opgeroepen om voor dezen te verschijnen als „chief, autheur, promoteur, fauterjr et receptateur van 's Konings rebellen. In die oproeping wordt bij beschuldigd eerzuchtiglijk gestreefd te hebben naar het „emprendre et usurper l entiere administration et gouvernement" der Nederlanden, van „secretes et pernicieuses praticques" tegen den Koning .sous le manteau et pretext de relirion»; hij had den Koning immers valschelijk beticht van het - plan „d'introduire 1'Inquisition d'Espagne", de edelen „seduict et corrompu" tot .ligues, conspirations et conjurations", hen door belofte van hulp tot gewapend verzet en opstand bewogen als heimelijk raadgever en medestander van Brederode, het hoofd der rebellie; hij had getracht Zeeland te bemachtigen, te Antwerpen de Peking der secten toegelaten en troepen laten verzamelen, alles met hetzelfde doel. Daarom beval de Koning thans in allen vorm: „prenez et appréhendez au corps eezegden Prins „et le menez et conduysez" naar de Brusselsche rechtbank om er te worden berecht „et recepvoir punition et correction ; en als dit niet kan geschieden, „le adjournez", op straffe van eeuwige verbanning en confiscatie van goederen, om binnen drie weken te verschijnen; kwam hij niet op, dan '„Von procédera en son absence met opdracht aan Alva kort recht te doen met ban en confiacaüe. Daar reeds vast stond, dat de Prins gevlucht was, zou dit; -adjournément" dadelijk te Brussel worden afgekondigd, „par edict et cry

Sluiten