Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrienden, ook bij den Paus. De geestelijkheid der Nederlanden en keizer Maximiliaan drongen bij Alva en den Koning aan op het eindigen der bestraffing en ook in de Statenvergaderingen begon zich ernstig verzet te openbaren, met name tegen de invoering van de nieuwe belastingen naar Spaanschen trant, die Alva inderdaad noch van de in 1569 voor korten tijd bijeengeroepen Staten-Generaal noch van de

Spotprent op Alva's standbeeld in de citadel van Antwerpen-

Naar een anonyme prent in 's Rijks-Prentenkabinet te Amsterdam.

gewestelijke Staten kon afdwingen. Op het einde van het jaar zond de Koning, van zoovele zijden aangemaandjot het betoonen van genade, eindelijk zijn landvoogd bevel een algemeene amnestie uit te vaardigen, waarvan alleen Oranje en zijn adherenten" zouden uitgesloten zijn, en geen belastingen te heffen, waardoor de handel zou worden belemmerd. Het hield- evenwel nog tot Juli 1570 aan, eer deze amnestie door Alva werd afgekondigd, kort vóór de komst in de Nederlanden van Philips'

Sluiten