Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bericht der verrassing van Den Briel had begroet De Prins zelf wa» nog nauwelijks verder gekomen dan tot den aankoop van wapentuig en tot voorloopige besprekingen met Duitsche aanvoerders en graaf Lodewijk*was nog lang niet gereed voor den aanval mét hugenootsche hulp, laat staan met die des Konings.

Maar de gevoelens van geringschatting ten opzichte van Lumey's daad weken spoedig voor andere. Nog voordat Alva verder was gekomen dan tot een plan om Walcheren ■ ■

te versterken en voordat het door hem voor Vlissingen bestemde garnizoen die stad had kunnen bereiken, was Bloys van Treslong 6 April daarheen komen opzetten en bad ook deze tweede belangrijke zeehaven voor den Prins in bezit genomen als een steunpunt voor de Geuzen, een nieuw La Rochelle. Delfshaven, Schiedam, Rotterdam werden spoedig door de Geuzen bezet, maar nog tot het eind vari Mei was in Holland aarzeling duidelijk merkbaar. Inderdaad, ware de Prins er niet geweest, een eigenlijke opstand tegen Spanje

ware zoo dadelijk niet gevolgd.

Eerst den 16™ Mei toch volgde het Willem van Bloys van Treslong niet minder belangrijke Enkhuizen Naar een gravure van Hieronymüs Wierix. en eerst toen vertoonde zich in de

Hollandsche, Zeeuwsche, Brabantsche en Geldersche steden een gisting, die verscheidene ervan eindelijk tot afval en opstand deed overslaan. Op het eind van Juli hadden 26 Nederlandsche steden, groot en klein, de zijde van den Prins gekozen. Wat de godsdienstvervolgingen, de meedoogenlooze gestrengheid van Alva en zijn Bloedraad, de aanslagen op de privilegiën en wat dies meer zij niet hadden kunnen uitwerken, was ten slotte door den Tienden Penning en den Geuzenaanval verkregen.

De Prins had aanstonds, brieven gezonden aan verschillende steden om haar zijn hulp te beloven, Lumey als vertegenwoordiger in Holland

Sluiten