Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hugenotenleger in Picardië en Lotharingen verzameld werd, viel met honderden der zijnen als slachtoffer van den schandelijken moord, door Catharina de Medicis en hare omgeving voorbereid onder toelating des zwakken Konings zeiven, dien men op het laatste oogenblik had overtuigd van de schadelijkheid en de verraderlijkheid der hugenootsche plannen, ofschoon hij nog kort te voren door middel van den keurvorst van de Paltz een aanzienlijke som aan Oranje had gezonden.

De „issue tragique" trof den Prins, die er begin September in bijzonderheden officieel kennis van kreeg door den Franschen gezant in Brussel, Mondoucet, en ook graaf Lodewijk met een zwaren slag. Oranje, thans in het hart van Brabant doorgedrongen, trachtte wederom, als in 1568, te vergeefs Alva tot een slag te bewegen. Deze volgde ongeveer dezelfde taktiek, die hem vóór 4 jaren geluk had aangebracht, en trok zich telkens terug om eindelijk zijn hoofdmacht voor Bergen samen te brengen, terwijl Oranje langzaam zuidwaarts trok om zelf de stad te ontzetten, nu aan een ontzet van Fransche zijde niet meer te denken viel, integendeel de hertog de Guise reeds in Picardië zijn troepen verzamelde om Alva te komen helpen.

Deze had het dapper verdedigde Bergen heftig laten beschieten en werd nu door Mondoucet, die zijn dubbel spel voortzette en intusschen nog steeds betrekkingen met Oranje onderhield ten einde hem ditmaal zoo mogelijk van Frankrijk af te houden, aangezet om Lodewijk en de zijnen vooral niet te sparen in het belang ook van Frankrijk, waar men, na het gepleegde verraad, een aanval van de beide Nassau's thans vreezen moest. En niet zonder reden. De verbitterde graaf Lodewijk van zijn kant toch trachtte reeds Alva over te halen hem en Oranje op Frankrijk los te laten ten einde er in het belang der Nederlanden de steeds dubbelzinnig optredende regeering te bestrijden.

Den 7<kn September was de Prins over Nijvel tot bij Binche in Henegouwen voortgerukt en maakte zich gereed om Alva van voor Bergen te verdrijven, toen den 1 iden in den nacht diens onderbevelhebber Romero met 1200 man een welgelukte „camisada" op zijn kamp bij Harmignies ondernam. Oranje zelf ontsnapte ternauwernood en slechts door de waakzaamheid van zijn hondje aan den vermetelen vijand, die bij den welgelukten aanval honderdén manschappen doodde en het geheele kamp in verwarring en paniek bracht. Oranje trok daarop met zijn thans gedesorganiseerd leger, dat weigerde te vechten, gelijk

Sluiten