Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden zooveel mogelijk uit de Raadsleden gekozen, en evenzoo de leden van alle bureaux.

Is het getal Raadsleden niet toereikend — en dit is zelfs in kleine gemeenten bij het bestaan reeds van twee stemdistricten het geval — dan kunnen tot leden (of plaatsvervangende leden) van stembureaux ook benoemd worden andere inwoners der gemeente, tevens kiezer voor het regeeringslichaam, waarvoor de verkiezing geldt ; die aanwijzing geschiedt dan telkens voor den tijd van twaalf maanden. -

De aldus aangewezenen kunnen ook Voorzitter van een stembureau zijn, doch alléén, wanneer het aantal Raadsleden voor die functie niet toereikend is.

Is het stembureau eenmaal geformeerd, en blijkt bij het zitting nemen, dat de Voorzitter doof ziekte of anderszins noodzakelijk verhinderd is, dan treden de leden Tiaar volgorde van benoeming (niet van leeftijd) als zoodanig op, dus ook de leden, niet tevens Raadslid zijnde.

2. In eiken kieskring is één /too/rfstembureau. — Men leze hier niet vluchtig overheen : Niet in elke tot den kieskring behoorende gemeente is een hoofdstembureau, maar slechts één zoodanig bureau is er in eiken kieskring! En hierbij moet, meenen wij, aan een bepaalde leemte in de kieswet worden gedacht.

• Men denke slechts even in, wat dit zeggen wil met het oog op de uitgestrektheid van eenen kieskring en in verband met het voorschrift van art. 89, dat „door het jongste lid van het „stembureau het proces-verbaal der stemming met de verzegelde „pakken onverwijld moet worden overgebracht naar den „Voorzitter van het hoöfdstembureau."

Zeven provinciën zijn er, die in haar geheel elk eenen kieskring vormen, en dus moeten naar de hoofdplaatsen henentrekken de. jongste stembureauleden uit alle gemeenten dier provinciën ; zelfs 8, 10 of meer „jongste" leden uit dezelfde gemeente, indien zij 8, 10 of meer stemdistricten telt.

Zoo telt Kieskring I (met hoofdplaats 's Hertogenbosch) Ï34 gemeenten, met vermoedelijk 200 (of meer) stemdistricten ; derhalve moeten 200 (of meer) stembureauleden na afloop van de stemming de reis naar 's Hertogenbosch „onverwijld" (zonder verwijl) aanvaarden. Kieskring XI (met hoofdplaats Haarlem) omvat 32 gemeenten, waaronder er zijn met 8, 12 of meer stemdistricten, zoodat even zoovele stembureauleden uit dezelfde gemeente in den laten avond van den stemdag (of anders tijdig den volgenden morgen) zich naar Haarlem met de verzegelde pakken moeten spoeden.

Men voelt, er ontbreekt hier een schakel in den keten, en-het

Sluiten