Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben. (Omtrent bezoldiging of vacatiegelden voor de leden van het centraal stembureau is niets bepaald.)

Voorts, dat het bureau zijne gewone zittingen houdt in het gebouw van het Departement van Binnenlandsche Zaken, en zijne openbare (voor de kiezers toegankelijke) zittingen in een gebouw, door den Minister van Binnenlandsche Zaken aan te wijzen en tijdig van te voren in de Staatscourant aan te duiden.

Ten slotte volledigheidshalve nog de opmerking, dat men lid kan zijn van een stembureau, een hoofdstembureau of van het centraal stembureau, zonder kiezer te zijn, behoudens dan, dat die eisch wel gesteld is voor inwoners eener gemeente, die door den Gemeenteraad buiten zijn midden krachtens de artt.58 en 59 tot Voorzitter of lid van een stembureau worden benoemd.

B. de Provinciale Staten.

1. Wat betreft de stembureaux zij verwezen naar het vermelde sub A 1 op bladz. 8 en 9.

2. Aangaande de Aoo/rfstembureaux zij opgemerkt, dat ook voor de Staten-verkiezingen art. 33 der Kieswet geldt ; derhalve kan volstaan worden met eene verwijzing naar wat hiervoren sub A 2 is medegedeeld op bladz. 9 en 10.

Ook voor de Provinciale Staten is in eiken kieskring één hoofdstembureau, doch hier weegt het gemis van een „tusschen,,bureau" niet in zulk eene mate, omdat die kieskringen niet zoo uitgestrekt zijn, en minder districten hebben.

De provincie Noordholland, die voor de Tweede Kamer 3 kieskringen telt, heeft er voor de Staten 7, en in verband daarmede omvat, met name kieskring V (Haarlem), geen 32 doch slechts 4 gemeenten.

Het hoofdstembureau voor de Statenverkiezingen bestaat eveneens uit een Voorzitter, vier leden en drie plaatsvervangende leden ; weder van rechtswege is Voorzitter : de Burgemeester der gemeente, waar het bureau gevestigd is (zie kolom 3 van tabel B), doch de leden en plaatsvervangende leden worden benoemd niet door de Koningin, maar door Gedeputeerde Staten der provincie, en zoo ook ontslagen ; wel geschiedt de benoeming eveneens voor 4 jaar.

3. Natuurlijk is voor de Staten-verkiezingen in elke provincie één centraal stembureau, dat de gegevens der hoofdstembureaux uit de provincie verzamelt en den eind-uitslag opmaakt.

Daarvoor is door de wet aangewezen het hoofdstembureau in de gemeente, waar de vergadering der Staten wordt gehou-

Sluiten