Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, de hoofdplaats van elke provincie dus (art. 63 der provinciale wet).

De Voorzitter en leden van het hoofdstembureau in den kieskring, binnen welken die hoofdplaats gelegen is, hebben derhalve een dubbele en dientengevolge eene zware taak ; inzonderheid van den Burgemeester in zoo 'n hoofdplaats wordt bij de nieuwe wijze van verkiezen buitengewoon veel gevergd.

Over de werkzaamheden van het centraal bureau wordt hierna gehandeld. Zij zijn ten aanzien van de provinciale verkiezingen dezelfde, als die van het gelfknamig bureau, te 's Gravenhage voor het geheele Rijk ; de artt. 3, 4> 5, 6> 7 en 9 van meergenoemd Kon. Besluit (Zie bijlage III) zijn dan ook van toepassing verklaard voor de als centraal bureau optredende hoofdstembureaux. Art. 10, behelzende de toevoeging van een bezoldigd secretaris en adjunct-secretaris aan het Rijks centraal stembureau, geldt echter niet, doch dit sluit niet uit, dat Gedeputeerde Staten eveneens tot zoodanige benoeming kunnen en vermoedelijk dan ook wel (tot bijstand van de èn als hoofdstembureau èn als centraal stembureau fungeerende personen) zullen overgaan.

G. den Gemeenteraad.

1. Wat vermeld is sub. A 1 op bladz. 8 en 9 geldt ook voor stembureaux ten dienste van gemeenteraadsverkiezingen.

2. Met terzijdestelling van de beschouwingen, geleverd sub. A 2 op bladz. 9 en 10 en B 2 op bladz. 11 moet over de hoofdstembureaux voor eene Raadsverkiezing het volgende gezegd.

In een en dezelfde gemeente is méér dan één hoofdstembureau, indien hare bevolking de 20.000 zielen te boven gaat.

Dan toch moet zij — zie bladz. 7 — in drie kieskringen worden verdeeld ; in elk dier kringen wordt een hoofdstembureau benoemd, en ten overstaan daarvan heeft dan eene afzonderlijke candidaatstelling plaats en wordt eene afzonderlijke stemming gehouden, niet loopende over het geheele aantal aftredende gemeenteraadsleden, doch in eiken kieskring over i van dat getal. * , . , . • »

Tot aan het opmaken van den einduitslag — door het (eenige) centraal stembureau natuurlijk — treedt elk der 3 hoofdstembureaux zelfstandig op. ; .

Van het hoofdstembureau voor den kieskring, binnen welken het gemeentehuis is gelegen, is weder de Burgemeester van rechtswege Voorzitter ; die van de beide andere hoofdbureaux worden door den Gemeenteraad uit zijn midden benoemd ; de benoeming van de 4 leden (nevens den Voorzitter) en van 3 plaatsver-

Sluiten