Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 5. De Candidaatstelling.

De leden van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en den Gemeenteraad worden voor den tijd van 4 jaar aangewezen door de kiezers, d.w.z. door hen, die voorkomen op de krachtens art. 7 der kieswet door Burgemeester en Wethouders in elke gemeente jaarlijks op te maken kiezerslijst.

Dat die lijst jaarlijks moet worden opgemaakt, niettegenstaande de periodieke aftreding slechts om de 4 jaar plaats heeft, vindt zijn oorzaak in de mogelijkheid van ontbinding der Tweede Kamer in den loop eener 4-jarige periode. Wenschelijk ware het geweest, indien te dezen opzichte eene andere voorziening ware getroffen.

Zeer wel denkbaar toch is eene wettelijke regeling, krachtens welke de kiezerslijst slechts éénmaal in de 4 jaar zou behoeven te worden opgemaakt, met tegemoetkoming tevens, door bijzondere bepalingen of termijnen, aan het geval van gezegde ontbinding.

Aan de gemeentebesturen zou alsdan ontzaglijk veel arbeid en schatten gelds bespaard zijn geworden. Met het oog op het zeldzame eener ontbinding kan gezegd worden, d^t thans bijna f van het omvangrijke werk — het jaarlijks opmaken der kiezerslijst in alle gemeenten des Rijks — doelloos verricht wordt ; te erger, omdat die besturen in den regel toch al met werk overladen zijn, terwijl de vele duizende guldens, welke die nuttelooze arbeid kost, op andere wijze zouden kunnen worden besteed ! (Dit in 't voorbijgaan).

Aanwijzing van candidaten.

De aanwijzing door de kiezers geschiedt op tweeërlei wijze : Eerstens door eene massale opgaaf van de personen, die zij zouden wenschen af te vaardigen, en in de tweede plaats door het uitbrengen van hunne stem op één bepaalden persoon.

In tegenstelling met de deelneming aan eene stemming — die verplichtend is — is het doen der opgaaf (de candidaatstelling) geheel vrijwillig, en elk 25-tal kiezers of meer — in bepaalde gevallen echter een kleiner getal — is bevoegd, een of meer personen voor eene benoeming in aanmerking te brengen.

Daarvoor gelden in het algemeen de navolgende bepalingen : Tijdstippen.

De gewone tijd der candidaatstelling is :

A. voor de Tweede Kamer: de voorlaatste Dinsdag der

Sluiten