Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geldigheidderlijsten.

Beantwoordt de lijst niet aan de sub a, b en c genoemde eischen, dan is zij ongeldig, en evenzoo indien alle daarop vermelde candidaten zijn geschrapt om een of meer der navolgende redenen: , . , i°. de voorletters en woonplaatsen van de candidaten niet zijn vermeld ; of ... , , t 2° de verklaringen van bewilliging met zijn overgelegd ot daaraan de gelegaliseerde handteekening ontbreekt ; of 3°. de candidaten op meer dan ééae-lijst (binnen denzeliden kieskring) voorkomen.

Herstel van verzuimen.

De schrapping, ook in het geval, dat de naam van eenen candidaat op de lijst voorkomt na het ten hoogste toegelaten aantal is in een of meer der sub 1—3 genoemde gevallen verplichtend, doch daartoe wordt niet overgegaan voor en aleer degene, die de lijst inleverde, in de gelegenheid is gesteld, om de hem bij eene schriftelijke kennisgeving medegedeelde verzuimen (hiervoren omschreven) ter secretarie der gemeente

te ^kennisgeving wordt hem tegen gedagteekend ontvangbewijs ter hand gesteld of hem bij aangeteekenden brief (waarvoor geen aanteekenrecht verschuldigd is) toegezonden en hij heeft voor dat herstellen een termijn van drie dagen.

Is hü verhinderd, (of bij ontstentenis), dan treedt een der andere onderteekenaars in zijne plaats. „In de volgorde van ondertekening, zegt art. 41. Wil dit zeggen dat, indien b.v no 21 de lijst inleverde, bij diens verhindering no. 22 een bericht moet hebben, en is dié verhinderd, dan no 23 enz., om _ indien de laatste onderteekenaar (b.v. no. 25) verhinderd is, bij no 1 enz te beginnen? Eenvoudiger ware het geweest indien de keuze van vervanging was overgelaten aan dengene, die de lijst Severde, en, mocht deze (b.v. door plotseling overlijden) ontbreken", dat dan het hoofdstembureau vrijheid had zich te wenden tot een der onderteekenaars, naar keuze.

De bijvoeging voorts, dat herstelling van het verzuim plaats moet hebben ter gemeente-secretarie, baart moeilijkheid, mdien de liist nog met handteekeningen moet worden aangevuld, de kiezers, tot het onderteekenen bereid, zullen zich dan eveneens persoonlijk ter secretarie moeten vervoegen.

Bijstand. „ , , ,

„net nooiusieiiiuuicau ««"v"" —. — J' \ u:u w«

wat niet uitsluit o.i., dat het zich, mits verantwoordelijk blijvende voor den arbeid van anderen, doe bijstaan door b.v

Sluiten