Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hooger beroep. * . ,

Van de beslissing van het hoofdstembureau kan in beroep gekomen worden bij Gedeputeerde Staten der provincie, doch alleen door hem, die eene lijst inleverde en slechts in de twee gevallen, dat de lijst ongeldig is verklaard of dat een candidaat

K HeY beroep wordt ingesteld binnen twee dagen na den datum van beslissing door het hoofdstembureau, en uiterlijk op den achtsten dag daarna behandeld in eene openbare zittmg, waar dan het bezwaarschrift, en zoo ook de aangevallen beslissing, door de betrokkenen, aan wie dag en uur der zitting is^medegedeeld, kan worden toegelicht. Denzelfden dag of één dag daarna, doen Gedeputeerde Staten uitspraak, en deelen die onverwijld mede aan den reclamant en aan het hoofdstembureau.

Nummering der lijsten en verzending.

Zoodra de termijn voor beroep (of, eventueel, voor de uitspraak) is verstreken, nummert het hoofdstembureau de geldigverklaarde lijsten naar de volgorde, door het lot aan te wijzen, en zendt ze vervolgens, (zonder de overgelegde verklaringen van de candidaten), aan het centraal stembureau, bi] een schrijven waarvan de inhoud is voorgeschreven bij art 8 van het Kon Besluit Stbl. no. 672 (men zie daarvoor bijlage VII, op bladz. 03).

Afschriften der lijsten.

Vóór die verzending zal, waar het betreft eene candidaatstelling voor de Tweede Kamer of de Provinciale Staten, copie behooren te worden genomen van de lijsten. Immers uit de voorschriften blijkt niet, dat het hoofdstembureau na de verzending nog weder in het bezit van die lijsten komt, en toch heeft het de verplichting om afschriften daarvan zoo spoedig mogelijk toe te zenden aan de Burgemeesters van al de gebeenten, tot den kieskring behoorende. Die lijsten toch moeten nevens publiceering in de Staatscourant, (waarvoor het centraal stembureau zorg draagt), in elk dier gemeenten in afschrift worden aangeplakt. ,

Ten aanzien van eene verkiezing voor den Gemeenteraad geldt deze opmerking uit den aard der zaak niet.

Evenwel is ook bij eene gemeenteraadsverkiezing aanplakking van afschriften der lijsten voorgeschreven, èn bovendien — c q. naar de kieskringen gerangschikt - ter visie-leggmg op de secretarie der gemeente, waarvan openbare kennisgeving geschiedt.

Verbinding candidatenlij sten.

Alsnu vangen de werkzaamheden van het centraal stem-

Sluiten