Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bureau aan, doch zij bepalen zich voorloopig nog maar tot openbaarmaking van de lijsten-zelve, met vermelding, welke lijsten tot eene groep zijn verbonden.

De verbinding der lijsten, door de aanhangers van één bepaalde politieke partij (of van verschillende politieke partijen), in denzelfden kieskring of in de verschillende kieskringen ingeleverd, heeft het voordeel, dat later, bij de toewijzing van zetels aan die partij (of partijen), zoo weinig mogelijk stemmen verwaarloosd worden, veel minder althans, dan wanneer elke lijst op zichzelf moest worden beoordeeld. Van die gelegenheid, zal dan ook geregeld gebruik worden gemaakt, en om dat te kunnen doen, is reeds bij de candidaatstelling door de onderteekenaars van een lijst tevens een gemachtigde voor die verbinding aangewezen (zie het formulier, bijlage V).

Die gemachtigden nu van een bepaalde partij hebben de verplichting, teneinde te verkrijgen, dat hunne lijsten tot één groep worden verbonden, om te dezer zake eene schriftelijke, gemeenschappelijke verklaring in te zenden aan het centraal stembureau, en wel binnen zeven dagen na den dag, waarop de lijsten door genoemd stembureau openbaar zijn gemaakt.

§ 6. De Stemming.

Benoeming bij enkele candidaatstelling.

Op eene candidaatstelling volgt in den regel eene stemming.

Slechts voor den Gemeenteraad, en dan nog maar in eene kleine gemeente, is eene benoeming bij enkele candidaatstelling denkbaar. In dat geval wordt voorzien bij art. 100 der gemeente-wet, doch de wet geeft niet voorts aan, hoe eventueele vacatures, welke in den loop der 4-jarige periode mochten ontstaan, alsdan zullen worden aangevuld.

De wetgever is daar blijkbaar van teruggehouden door de overweging, dat „het geval, dat slechts één lijst wordt ingeleverd en dat op die lijst niet meer candidaten voorkomen, „dan plaatsen te vervullen zijn, zich in de practijk niet licht „zal voordoen" (M. v. T.). Deze motiveering is niet bijster sterk o. i., te minder, omdat hetzelfde gezegd zou kunnen worden van schorsing eener stemming, welke, naar wij meenen te weten, nog nimmer voorkwam, en toch is het geval (sedert 1896 reeds) tot in bijzonderheden ook voor de toekomst geregeld.

Sluiten