Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedach-te, dat door den stemplicht ook het aantal kiezers, dat opkomt, aanmerkelijk grooter zal zijn, achten wij foutief.

Wel is de gedachte op zichzelf zeer juist, doch daaruit volgt nog niet, dat het aantal lessenaars ook grooter moest worden, integendeel.

De ervaring heeft geleerd, dat het voor een geregelden gang van het werk noodig is, dat nooit meer dan 3 a 4 kiezers tegelijk geholpen worden ; er was dus meestal toch een overcompleet van lessenaars, te meer, omdat er niet zelden stemdistricten waren (door den gestadigen groei van het getal kiezers) met 6 a 7 lessenaars, — waarbij dan nog komt de moeielijkheid, om geschikte, d.i. zeer ruime lokalen te vinden. Het cijfer „200" had wel gewijzigd behooren te worden, doch niet in „150", maar in ,,300" b.v. Nu moeten, door sterke uitbreiding van het aantal stemdistricten, belangrijke kosten gemaakt worden voor aanmaak van lessenaars, die toch niet gebruikt worden, en waarvoor in tal van lokalen zelfs geen plaats zal zijn.

Benoodigdheden.

Boven eiken lessenaar moet aan den wand hangen een gedrukte staat van inlichtingen (zie bijlage IX) en op iederen lessenaar zijn minstens twee tot schrijven gereed gemaakte, vastliggende potlooden "aanwezig, die, hoewel niet voorgeschreven, toch zwart moeten zijn, in verband met art. 74 der kieswet.

■ Verder moet, nevens de stembiljetten, op de tafel gereed liggen, een exemplaar der kieswet, een exemplaar van de algemeene maatregelen van bestuur, welke op de verkiezing betrekking hebben, en twee tot op den dag der stemming bijgewerkte afschriften (of afdrukken) van de kiezerslijst, alsmede op of nevens de tafel de stembus met 2 hangsloten, gemaakt naar het bij art. 10, 11 en 12 van het Kon. Besluit van 12 Dec. 1917 S. 692 voorgeschreven model.

Met nog eenige vellen papier, lak, kaars, lucifers, band, den stempel der gemeente, een stempel met het woord „onbruikbaar", twee lijsten ter aanteekening van het getal verstrekte biljetten, een lijst ter aanteekening van de namen van hen, die een stembiljet weigerden aan te nemen, twee lijsten met de namen der candidaten tot aanteekening van de op hen' uitgebrachte stemmen en verder schrijf benoodigdheden ten dienste der leden, is de inrichting van het stemlokaal voltooid. De Voorzitter en de leden hebben voor de aanwezigheid van hun stempel natuurlijk zelf te zorgen.

Het eene exemplaar der kiezerslijst kan gebruikt worden tot het stellen der paraphen vóór den naam van iederen ge-

Sluiten