Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzien van de gestempelde (niet gedrukte of geschreven) handteekening van genoemden Voorzitter. Op het pak is de inhoud vermeld.

De kosten dier biljetten worden door de gemeenten gezamenlijk gedragen, naar gelang van het aantal kiezers, en, bij analogie, o. i. ook de verdere kosten van gemeenschappelijk materieel, en van verzending.

De Burgemeester van elke gemeente zorgt verder, dat elk stembureau binnen zijn gemeente in het bezit komt van het in elk stemdistrict benoodigde aantal biljetten, eveneens door toezending van een verzegeld pak, waarop de inhoud is aangegeven.

(De opmerking moet ons uit de pen, dat, helaas, verzuimd is, bij de wijziging der kieswet een einde te maken aan eene ontzaglijke verspilling van papier.

Het overcompleet van 20 %, sedert 1896 in de wet genoemd, is om aan een kiezer, die zich vergist, een 2e biljet te kunnen uitreiken. Zelfs zonder dat overschot had aan zoo'n verzoek steeds voldaan kunnen worden, want meestal kwamen van 10 tot 50 % der kiezers niet op, en ook leerde de ervaring, dat maar hoogst, hoogst zelden een 2e biljet gevraagd werd ; geen 5-tal op de 1000 kiezers deed zulks. En ook al is nu stemplicht ingevoerd, toch zal vermoedelijk steeds een 5 a 10% aan de stemming geen deel kunnen nemen, en blijven er dus immer biljetten genoeg beschikbaar.

Wilde de wetgever niettemin toch een over-compleet, dat dan 1 of 2% ware voorgeschreven ; steeds zou blijken, dat zulks nog ruim voldoende ware geweest.

De bedenking klemt tegenwoordig te meer, door de enorme prijzen van het papier, en de sterke toeneming van het aantal kiezers).

Tellen der stembiljetten.

De eerste verrichting' van het bureau is zich te overtuigen of het zegel op het van den Burgemeester der gemeente ontvangen pak met stembiljetten ongeschonden is gebleven, dat pak vervolgens te openen en de stembiljetten te tellen ; de uitkomst daarvan wordt onmiddellijk aangeteekend. Dat tellen wordt aan het bureau vergemakkelijkt, door de stembiljetten toe te zenden, in pakjes van 10 en 100 gerangschikt, wat ter secretarie reeds bij het stempelen der handteekening kan geschieden.

Daarna verzekert ieder der leden zich, dat de stembus volkomen ledig is ; wordt het plaatje op het deksel naar buiten opengeslagen en vastgezet, de bus gesloten en neemt de Voorzitter de eene sleutel, en het oudste lid de, andere in bewaring.

Sluiten