Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het voorschrift van art. 90 te kunnen voldoen, d.w.z aan den Burgemeester binnen 2 dagen opgaaf te zenden van de m'cf-gestemd hebbende kiezers. Vooraf zou dan in dien afdruk (dat afschrift) der kiezerslijst doorgehaald kunnen zijn de namen van hen, die niet bevoegd zijn (niet de verplichting, hebben) bij dat stembureau aan de plaats hebbende verkiezing mede t# werken.

Die doorhaling — in 6, 8, 10 of meer lijsten (immers m evenveel lijsten als er stemdistricten zijn in de gemeente) — is een zeer omvangrijk werk en zou te. voren op de gemeente-secretarie behooren te geschieden.

Practischer zal het o. i. daarom zijn, die doorhalingen maar achterwege te laten, en in één ex. der kiezerslijst de aanteekeningen, voorkomende in de lijsten van alle stembureaux, over te brengen. In die „verzamel"lijst of „ligger" worde voorts bij het volgnummer door eenig teeken aangeduid, wie niet tot stemmen bevoegd waren, en op die wijze zou dan het overzicht verkregen worden van hen, die niet aan de stemming hebben deelgenomen; het zijn dan de personen, vóór wier volgnummer geen enkel teeken is geplaatst. Het zal m de practijk er wel op neer komen, dat ook deze werkzaamheden ter gemeente-secretarie moeten worden verricht.

Tenslotte de opmerking, dat het krachtig aanbeveling zal verdienen, de op elk stembureau door het 4e lid gemaakte aanteekeningen te collationneeren met de paraphen in de andere kiezerslijst, vóór deze verzegeld wordt — en, bij verschil, de ingeleverde oproepingskaarten te raadplegen.

Bij de aan den Burgemeester te zenden opgaaf zal rekening te houden zijn met de mogelijkheid, dat de personen, die bi} den aanvang zitting hebben, buiten hun eigenlijk stemdistrict stemden, krachtens art. 60 der kieswet.

De kiezers, die zonder geldige reden niet ter stembus verschenen zijn, krijgen later een berisping of een geldboete.

Beslissing stembevoegdheid.

Alleen de kiezerslijst, zooals zij tot op den dag der stemming is bijgewerkt, en niet de vraag of de leden van het stembureau al of niet van meening zijn, dat iemand als stemgerechtigde op de lijst behoorde voor te komen, beslist omtrent de kiesbevoegdheid van hen, die zich aanmelden. Ook al komt er iemand, van wien aan de leden van het stembureau omstandigheden bekend zijn, die uitsluiting van het kiesrecht met zich brengen, dan toch moet die persoon tot de stembus worden toegelaten, indien hij op de lijst als kiesgerechtigd staat vermeld ; en zoo ook mag geen persoon aan de stemming deelnemen, die, zij het dan ook ten onrechte, niet op de kiezerslijst voorkomt, of daarop is doorgehaald.

Sluiten