Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitreiking tweede oproepingskaar t.

Geen kiezer wordt tot de stemming toegelaten, tenzij hij in het bezit is van eene oproepingskaart, die hij aan den Voorzitter overhandigt. Een kiezer, die in het stemlokaal komt zonder haar, behoeft echter niet onverrichterzake heerïtegaan, want het stembureau is bevoegd hem, indien hij zijn kaart heeft verloren, of hem geen kaart is toegezonden, eene kaart uit te reiken, mits hij zijn identiteit genoegzaam doet blijken.

Teruggeven van het- of uitreiking van een tweede stembiljet.

Worden de wettelijke voorschriften omtrent de stemming door een kiezer niet nageleefd, dan wordt deze daarop door den Voorzitter opmerkzaam gemaakt en voorgelicht. Weigert hij aan die waarschuwing gevolg te geven, dan wordt hij niet tot de stembus toegelaten en is verplicht het ontvangen stembiljet terug te geven ; aan zoo iemand kan in den loop van den dag geen tweede biljet, indien hij zich daartoe aanmeldt, worden afgegeven.

Aan den kiezer, die zich bij de invulling van zijn biljet heeft vergist, kan, op zijne aanvrage, een tweede biljet worden afgegeven, mits hij het eerst uitgereikte teruggeve. Vergist hij zich ten tweeden male, dan geeft hij, steekt hij het niet in de bus, ook dat biljet terug en is van deelneming aan de stemming uitgesloten, want een derde biljet mag nimmer worden verstrekt.

Aan zijn stemplicht voldoet hij zeer zeker, indien hij niettemin zijn (verkeerd ingevuld) biljet in de bus steekt.

Onbruikbaar maken van het stembiljet.

Alle teruggegeven stembiljetten — ook die, welke teruggegeven worden door hen, die zich bij de invulling vergist hebben — worden onbruikbaar gemaakt door afstempeling, aan beide zijden, van het woord „onbruikbaar", vervolgens afzonderlijk gelegd en later verzegeld.

Persoonlijkeinvulling.

De kiezers zijn verplicht, persoonlijk — en in afzondering aan een der lessenaars — hun stembiljet in te vullen door één wit stipje (en niet meer dan één!) zwart te maken, en vervolgens in de bus te steken ; bijstand voor een en ander is alleen geoorloofd aan den lichamelijk hulpbehoevenden kiezer. De Voorzitter van het stembureau beslist of er termen zijn om aan een kiezer, die zich op lichamelijke hulpbehoevendheid beroept, toe te staan, dat hij zich doe bijstaan.

Sluiten