Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duur der inlevering.

De gelegenheid tot stemmen begint des morgens precies acht uur en moet openblijven tot des namiddags te vijf uur ; de op dat oogenblik in het stemlokaal aanwezige kiezers moeten ook nog toegelaten worden. Zijn reeds uren te voren al de kiezers opgekomen (wat echter een zeer groote zeldzaamheid zal zijn), dan toch mag eerst te vijf uur de bus gesloten worden.

Voltallig blijven stembureau.

Al dien tijd moet ook het stembureau compleet en in het stemlokaal aanwezig blijven. Art. 61, ie lid zegt, dat „steeds „de voorzitter en twee leden in het stembureau aanwezig" moeten zijn, doch het bureau telt een Voorzitter en drie leden ; (men zie daarover de opmerking op bladz. 27). De overige leden kunnen zich naar de door den Voorzitter te maken of reeds gemaakte regeling doen vervangen, doch eerst nadat hunne plaatsvervangers zijn opgekomen mogen zij zich verwijderen.

Alleen in dringende omstandigheden en ook bij zeer tijdelijke afwezigheid kan daarvan afgeweken worden, doch alsdan noodigt de Voorzitter een of meer der in het stembureau aanwezige kiezers uit, als lid van het stembureau zitting te nemen ; aan die uitnoodiging moet worden voldaan.

De Voorzitter mag niet worden vervangen dan ingeval van ziekte of noodzakelijke verhindering. De veranderingen in het stembureau moeten in het proces-verbaal vermeld worden, met opgaaf van de redenen en den tijd der vervanging.

Sluiten stembus en verzegelen kaarten, enz.

Is de tijd tot inlevering verstreken, dan wordt dit door den Voorzitter aangekondigd en, nadat de in het lokaal aanwezige kiezers hun biljet in de bus hebben gestoken, wordt deze gesloten, d. w. z. het plaatje op het deksel wordt over de sleuf heengebracht, zóó, dat het niet meer opgelicht kan worden.

Vervolgens worden geteld en de uitkomst aan de in het stemlokaal aanwezigen medegedeeld : de ingeleverde kaarten, de gestelde paraphen, de teruggegevene, eveneens de overgeblevene stembiljetten. Daarna worden, zoowel de kaarten als de twee soorten stembiljetten, (zoodra overeenstemming in die cijfers is verkregen), elke soort in een afzonderlijk papier gesloten en afzonderlijk verzegeld. Ook het afschrift of de afdruk van de kiezerslijst, waarin de paraphen gesteld zijn, wordt afzonderlijk verzegeld, nadat daarin het aantal paraphen is aangeteekend, en deze verklaring door het stembureau is gewaarmerkt.

De verzegeling geschiedt zoowel met het zegel der gemeente,

Sluiten