Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar de verkiezing plaats heeft, als met dat van elk der leden van het bureau van stemopneming, die op dat oogenblik daarin zitting hebben.

Het is noodzakelijk (ofschoon niet voorgeschreven) dat op ieder pakket vermeld wordt zoowel de inhoud, als het stembureau, waarvan het afkomstig is.

De uitkomsten der tellingen worden geconstateerd bij procesverbaal, waarvan het model (zijnde no. VII), is voorgeschreven bij Kon. Beslut van 12 December 1917 (Stbl. 692) en waarvan een exemplaar op elk stembureau aanwezig is.

Verzegeling der stembus heeft niet plaats, dan ingeval van schorsing der stemming, d.i. wanneer zij tengevolge van wanorde geen voortgang kan hebben en uitgesteld wordt tot den volgenden dag. In dat geval is voorzien bij de artt. 81 en 82 der kieswet, en de wijze van verzegeling voorgeschreven bij opgemeld Kon. Besluit, in de artt. 12, 2e en 3e lid, en 18, 2e en 3e lid. Schorsing kwam, voorzoover wij.weten, nog nimmer voor.

Het geval van schorsing dan uitgezonderd, zou verzegeling geen zin hebben (wel sluiting), omdat de bus onmiddellijk na de telling der paraphen, enz., moet worden geopend en het bureau tot opneming der stemmen moet overgaan. Zelfs, wanneer het stembureau gebruik maakt van zijne bevoegdheid om, ter verpoozing, ten hoogste een uur tijdruimte te laten tusschen de verzegeling der pakketten en de opèning der stembus, is hare verzegeling onnoodig, want de leden mogen het lokaal niet verlaten en zij moeten de bus onder hun toezicht houden. Van een en ander geschiedt ook aanteekening in het proces-verbaal, vóór het relaas omtrent de opening der stembus.

Stemopneming.

Na opening der bus wordt zij geledigd, worden de stembiljetten ondereengemengd, geteld en dit getal vergeleken met het reeds in het proces-verbaal vermeld aantal paraphen, dat op het afschrift of den afdruk der kiezerslijst aangeteekend is. Daarna leest de Voorzitter de op ieder stembiljet uitgebrachte stem voor, ziet het oudste lid het stembiljet na, en houden de beide (overige) leden daarvan aanteekening.

Voor dat aanteekenen zullen de z.g. „turf'-lijsten, (waarvan het model niet voorgeschreven is), ingericht behooren te zijn overeenkomstig het stembiljet, met dien verstande, dat achter den naam van iederen candidaat genoegzaam ruimte is, om door middel van streepjes het aantal door ieder verkregen stemmen op te teekenen. Aanbeveling zou het verdienen, ten einde gemakkelijker een overzicht te krijgen, dat elk lid slechts ééne lijst vóór zich heeft, doch met het oog op de afmetingen van die lijst — in verband met het aantal ingeleverde

Sluiten