Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kiezers, die gerechtigd zijn de opening bij te wonen, (doch zich niet door de afsluiting mogen begeven) zijn bevoegd bezwaren in te brengen ; ook daarvan wordt aanteekening gehouden in het proces-verbaal (model VII).

Overbrenging naar het hoofdstembureau.

Na verdere invulling van het proces-verbaal, en onderteekening daarvan door den Voorzitter en de drie leden, wordt dit stuk, (dat niet verzegeld wordt), met alle verzegelde pakken overgebracht naar den Voorzitter van het Aoo/<2stembureau van den kieskring.

Met die overbrenging, welke persoonlijk moet geschieden, is het jongste der 3 leden belast ; op den Voorzitter, ook al mocht hij jonger zijn dan de anderen, rust naar den algemeen aangenomen regel, deze verplichting niet.

Met verwijzing voorts naar de beschouwingen omtrent dit overbrengen, op bladz. 9 en 10, zij nog het volgende opgemerkt.

Er zullen zijn, (ingeval ongeveer 1000 kiezers opkwamen) :

één verzegeld pak oproepingskaarten, wegende pl.m. 25 K.G.; ,, ,, gebruikte, geldige stembiljetten, en „ ,, niet-gebruikte stembiljetten, beide pakken wegende ongeveer 20 K.G. ; voorts eea verzegelde kiezerslijst, eventueel eene verzegelde enveloppe met teruggegeven „onbruikbaar" gemaakte stembiljetten, en een dito met de „van onwaarde verklaarde" biljetten.

Alzoo 4 (eventueel 5 of 6) pakken, waarvan er 3 niet alleen moeielijkheid opleveren om ze — ook al is stevig papier en touw of band gebruikt — „ongeschonden" over te brengen, maar die wegens hun zwaarte en omvang eenvoudig niet te torsen zijn, althans niet uren ver door één persoon zijn te dragen, waarom steeds een vervoermiddel (rijtuig, auto, e.d.) zal moeten worden gebruikt, meer dan één zelfs, wanneer de gemeente in stemdistricten is verdeeld. De taak van het „jongste lid" is voorwaar niet een benijdenswaardige !

Bewijsvanontvangst.

Wenschelijk zal het zijn voor de goede orde, (hoewel niet voorgeschreven), dat bij de inlevering van een en ander, door den Voorzitter van het hoofdstembureau een bewijs van ontvangst worde afgegeven, met eene korte aanduiding wat overgebracht werd.

De werkzaamheden van elk der (gewone) stembureaux zijn hiermede afgeloopen behoudens dan nog de mededeeling aan den Burgemeester, uiterlijk den 2en dag na de stemming, van de namen van hen, die daaraan niet hebben deelgenomen ; (zie hieromtrent bl. 24, 27 en 28).

3

Sluiten