Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Voorzitter maakt bekend, dat de aldus verkregen

„uitkomsten zijn de volgende :

Lijst no. i.

il „» (Aantal uitgebrachte

(Naam en voorletters). v .„„,_„,

stemmen;.

Stemcijfer....

Lijst no. 2.

enz.

Een heel eenvoudig, maar niettemin een zeer omvangrijk werk, indien men bedenkt dat er kieskringen zijn met 150 a 200 stemdistricten. (Men zie hieromtrent de bladz. 9 en 10).

Wil het hoofdstembureau gebruik maken van zijne bevoegdheid, om eene nieuwe stemopneming te bevelen, dan neemt het daartoe een met redenen omkleed besluit, en gaat onmiddellijk tot de opneming over, waarbij het de voorschriften van de artt. 83—89 der kieswet heeft na te volgen.

Van de processen-verbaal van het hoofdstembureau doet de Voorzitter (-Burgemeester) afschrift aanplakken, en ook ter gemeente-secretarie zijner gemeente ter inzage nederleggen. Hij brengt tevens, en wel onmiddellijk na afloop van de zitting, de resultaten ter kennis van het centraal bureau.

Bij eene verkiezing voor de Tweede Kamer of voor de Provinciale Staten geschiedt die kennisgeving bij gecollationneerd telegram, waarin de getallen worden uitgedrukt in cijfers, en in letters herhaald.

Sluiten