Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 8. Vaststelling uitslag eener verkiezing.

Gekozen stelsel.

Het is het nieuwe instituut, „centraal stembureau?'' geheeten, dat den uitslag eener stemming vaststelt.

Voor leien der Tweede Kamer is dit het centraal stembureau, door de Koningin benoemd, en welks zetel te 's Gravenhage gevestigd is ; voor leden der Provinciale Staten het door Gedeputeerde Staten in elke provincie benoemde, gelijknamige bureau, dat tevens hoofdstembureau is in de gemeente, waar de vergadering der Staten wordt gehouden, en voor leden van den Gemeenteraad het centraal stembureau, dat tegelijkertijd hoofdstembureau is in den kieskring, waarbinnen het gemeentehuis is gelegen.

Die uitslag wordt bepaald naar eene berekening, het „stelsel der grootste overschotten" genoemd, in onderscheiding van nog twee andere stelsels, in het buitenland ingevoerd, n.1. de „verdeelings-formule-d'Hondt" en de „verdeelingsmethode-Hagen'bach—Bischoff". Het mededeelen van bijzonderheden omtrent beide laatstgenoemde stelsels valt buiten het bestek van dezen leiddraad, waarom wordt volstaan met de vermelding, dat aan het hier te lande ingevoerde stelsel, dat „der grootste overschotten", de voorkeur is gegeven boven de twee andere stelsels (die „der gemiddelden" geheeten), omdat eerstgenoemd stelsel het in „eenvoudigheid en bevattelijkheid" wint van de andere; (aldus de Regeering in hare Memorie van antwoord).

Niettegenstaande dit gevoelen van de Regeering is het voor den „doorsnee-kiezer" o.i. toch wenschelijk, dat hij volle aandacht schenkt aan de hierna volgende regelen, om het nieuwe stelsel van verkiezen te kunnen begrijpen, terwijl naar duidelijkheid is gestreefd, en getracht is het systeem met voorbeelden toe te lichten.

Openbare zitting.

Zoodra het centraal stembureau de uitkomsten van alle hoofdstembureaux heeft ontvangen, houdt het eene openbare zitting, om den uitslag vast te stellen ; dag en uur dier zitting

00k bij verdaging — worden, wat het stembureau voor het

Rijk betreft, door den Voorzitter in de Staatscourant bekend gemaakt ; (zie voor de plaats van bijeenkomst, bladz. n, bovenaan). De bekendmaking der openbare zitting van hét centraal stembureau in elke provincie geschiedt — ook bij verdaging, — m een der nieuwsbladen van de gemeente, waar het hoofdstembureau gevestigd is, en voor Gemeenteraadsverkiezingen (in

Sluiten