Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ltjst II krijgt toegewezen = 1. Rest 508$. Lijst VI krijgt toegewezen

oiof

De overblijvende zetel komt aan lijst II met het grootste overschot, zoodat lijst II: 2 en lijst VI: 1 zetel toegewezen krijgt.

c. De gelijkluidende lijsten III en V worden beschouwd als één lijst (art. 97), zoodat geen nadere verdeeling behoeft plaats te vinden.

De overdracht van stemmen.

Deze, in de artikelen 102 en 103 beschreven, heeft plaats op de hier onder aangegeven wijze. Als voorbeeld wordt opnieuw genomen de veronderstelde uitkomst der stemming (zie bladz. 38). Om te beginnen de stemmenoverdracht, toegepast op lijst IV. Uitgebrachte stemmen:

J. van der Horst 800

M. Mejjs 600

G. van Loon 125

C. de Lange 75

P. Kooij 250

J. de Vries 150 .

De kiesdeeler1) bedraagt 512$. Op de eerste twee candidaten der lijst is een aantal stemmen uitgebracht boven den kiesdeeler en wel op:

van der Horst 800 - 512$ = 287$

Meijs 600 — 512$= 87$

375.

De 375 stemmen, die overtollig zijn voor de verkiezing van de candidaten op wie zif zijn uitgebracht, moeten op andere candidaten van de ligst worden overgedragen in de volgorde waarin deze op de lijst zijn geplaatst. Deze stemmen strekken dus in de eerste plaats om de verkiezing te bevorderen van den op de lijst het eerst voorkomenden candidaat, die nog niet den kiesdeeler heeft bereikt, dus van den derden candidaat, van Loon. Het aantal stemmen op hem uitgebracht bedraagt 125, dat is 387$ minder dan de kiesdeeler. Hem worden daarom de voor overdracht beschikbare 375 stemmen toegekend, zoodat lnj in totaal 500 stemmen verkrijgt en dus. ook met de op hem overgedragen stemmen, den kiesdeeler nog niet bereikt.

Nadat de overdracht heeft plaats gehad, heeft ieder der candidaten het volgende aantal stemmen verkregen:

van der Horst 512$ (800 - 287$)

Meijs 512$ (600— 87$)

van Loon 500 (125 + 287$ + 87$)

de Lange 75

Kooij 250

de Vries 150

Gekozen zjjn nu in de eerste plaats de twee candidaten die den kiesdeeler hebben bereikt. Aan de lijst zijn echter toegekend vier zetels. De derde en de vierde zetel komen ingevolge artikel 103, eerste lid, , toe aan diegenen van de candidaten, die na de twee reeds gekozenen achtereenvolgens de meeste stemmen hebben verkregen. In het gegeven voorbeeld dus in de eerste plaats -aan den candidaat van Loon, die 500 stemmen, en vervolgens aan den candidaat Kooi), die 250 stemmen heeft verkregen.

1) Hiervoren aangeduid met de letter A Immers, lijst IV was met geen andere Ujst verbonden : de zetels zijn haar rechtstreeks toegewezen en een nadere verdeeling, zooals na eene eerste toewijzing van zetels aan eene groep moet volgen, kon hier achterwege blijven. Een tweede kiesdeeler B treedt hier dus niet op.

Sluiten