Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Openbaarmaking uitslag.

De Voorzitter maakt vóór het sluiten der zitting bekend welk resultaat de verkiezing heeft gehad. Uit het zeer uitvoerig proces-verbaal (model X, en, voor verkiezingen voor den Gemeenteraad, model X A) blijkt o.a., dat tenslotte de namen van al de gekozenen in alphabetische volgorde (met vermelding c.q. van hunne woonplaatsen) worden medegedeeld, alsmede hoeveel stemmen op ieder van de op elke lijst geplaatste candidaten zijn uitgebracht.

Afschriften processen-verbaal.

Behalve aan ieder van de benoemden, wordt ook aan den Voorzitter van het hoofdstembureau in eiken kieskring afschrift van het proces-verbaal van het centraal stembureau gezonden door den Voorzitter.

Die van het hoofdstembureau kan daardoor nagaan, aan wien hij, ter naleving van art. 127 der kieswet, heeft te zenden (voor zoover de candidaatstelling van de gekozenen binnen den kieskring is geschied) afschrift :

a. van het proces-verbaal der stemming, door het hooldstembureau opgemaakt, ingevolge art. 91 der kieswet ; en

b afschrift van de processen-verbaal der stemming, d.w.z. van het verbaal, opgemaakt in elk der stemdistricten, onder den kieskring ressort eerend.

Het moet betwijfeld, of de uitvoering van dit voorschrift door den wetgever wel geheel ingedacht is. Immers, de zakelijke inhoud der processen-verbaal van de stembureaux is reeds opgenomen in dat van het hoofdstembureau, en welk een (onnoodige) arbeid dus, dat gereedmaken dier afschriften !

Er zijn kieskringen voor de Tweede Kamer met 100 a 140 gemeenten, tellende misschien 200 en meer stemdistricten. Van de 100 benoemden zijn er allicht 5, 8, of meer in zoo n kieskring candidaat gesteld, en dus moet de Voorzitter van het hoofdstembureau doen gereedmaken, — onverwijld. — 5, 8, of meermalen 150 & 200 afschriften, d.i. van 750 tot 1000 stuks ' '

En alsof de berg van papieren nog niet groot genoeg ware, waaronder de gelukkige, die benoemd werd, bedolven wordt schreef de Regeering in de M. v. T. : „Het eerste hd van dit

artikel (127), brengt mede dat, indien de benoemde is ge"kozen op gelijkluidende lijsten, die zijn ingeleverd m verschillende kieskringen, de voorzitter van het hoofdstembureau

in eiken van deze kieskringen hem de m dit eerste Ud (van "art. 127) vermelde stukken zal moeten toezenden • " Al die „afschriften strekken den benoemde tot geloofsbrief , zegt art 127, 2e lid, welke dan, voor hem, alléén, kan bestaan

Sluiten