Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art, ii. Aan het centraal stembureau worden toegevoegd een secretaris en een adjunct-secretaris. Zij worden door Ons benoemd en ontslagen. Zij hebben hun vaste woonplaats te 's-Gravenhage.

De secretaris en de adjunct-secretaris genieten een door Ons te bepalen bezoldiging.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken stelt in overleg met den voorzitter het verdere vereischt personeel ter beschikking van het centraal stembureau.

Art. 12. De secretaris is onder toezicht van den voorzitter belast met de zorg voor het archief.

Stukken tot het archief behoorend worden niet vernietigd dan met goedkeuring van het centraal stembureau en in geen geval vóór afloop van den tijd waarvoor de verkiezing is geschied waarop zij betrekking hebben.

Art. 13. De artikelen 3, 4, 5, 6, 7 en 9 vinden overeenkomstige toepassing ten opzichte van de hoofdstembureaux voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en van den gemeenteraad, bedoeld in artikel 34 der Kieswet, optredende als centraal stembureau.

Artikel 8 vindt overeenkomstige toepassing voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en van de leden van den raad van eene gemeente die in kieskringen is verdeeld, met dien verstande dat bij de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten de bekendmaking geschiedt in een der nieuwsbladen van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd en bij de verkiezing van de leden van den raad op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

Voor de verkiezing van de leden van den raad van eene gemeente die niet in kieskringen is ingedeeld vindt de in artikel 8 bedoelde zitting plaats terstond na de vaststelling van de uitkomsten bedoeld in artikel 92 der Kieswet.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking met ingang van den *) tweeden dag* na dien der dagteekening van het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het is geplaatst.

1) Die dag was 14 December 1917

Sluiten