Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage IV.

Koninklijk Besluit van 12 December 1917, (Stbl. 692), tot uitvoering van de artikelen 34, 35, 39, 41, 42, 48, 52, 65, 66, 69, 78, 81, 83, 88, 91, 92, 95, 106, 107, 129, 135, 136 en 140 der Kieswet; xia, ixb, 70c, jod en 70/ der Provinciale wet en 10b, 10c, zod, 16a, 18a, 38a, 386 en %8d der Gemeentewet.

Art. té Voor de lijsten van candidaten bedoeld in artikel 35 der Kieswet, wordt vastgesteld het bij dit besluit gevoegd model (Model 1).

Art. 2. De tot invulling bestemde formulieren voor de lijsten, in het voorgaand artikel bedoeld, worden ter secretarie der gemeente kosteloos verkrijgbaar gesteld gedurende drie weken vóór en op den dag der candidaatstelling.

Art. 3 Betreft het de verkiezing van de leden van den raad van eene gemeente die in kieskringen is verdeeld, dan houden op den dag der candidaatstelling de voorzitters van de hoofdstembureaux gedurende den in artikel 35, eerste lid, der Kieswet bepaalden tijd zitting ter secretarie der gemeente en worden aldaar bij hen de lijsten van candidaten ingeleverd.

Art. 4. Voor de schriftelijke verklaring met legalisatie, bedoeld in artikel 39 der Kieswet, kan worden gebezigd het bij dit besluit gevoegd model (Model II).

Art. 5. Onmiddellijk na het verstrijken van den tijd in het eerste lid van artikel 35 der Kieswet genoemd houdt het hoofdstembureau eene zitting tot het instellen van het onderzoek bedoeld in artikel 41 dier wet.

Art. 6. De aankondiging bedoeld in artikel 42 der Kieswet geschiedt door den voorzitter van het hoofdstembureau.

Art. 7. Behoudens het bepaalde in artikel 91 der Kieswet bepaalt de voorzitter van het hoofdstémbureau dag en uur der zittingen van dit bureau. Hij roept de leden tot bijwoning op, onder mededeeling van de te behandelen onderwerpen.

Art. 8. Voor de toezending aan het centraal stembureau, overeenkomstig artikel 48 der Kieswet, van de geldige lijsten wordt vastgesteld het bij dit besluit gevoegd model (Model III.)

Sluiten