Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevatten van duizend stembiljetten, zijnde de geheele hoogte 0.412 meter ; van den bodem der bus tot waar het schuin oploopen begint 0.295 meter ; de doorsnede der bus van onderen O.275 meter ; die van het deksel 0.199 meter ; hetzij in gelijke evenredigheid op eene mindere of meerdere grootte, doch niet kleiner dan een vierde der gemelde afmetingen.

Art. 12.*) De bus wordt gesloten door zoodanige drukking op het de sleuf dekkende plaatje, dat de aan'het plaatje bevestigde twee veeren binnen de bus uitspringen en het openen van het plaatje aan de bovenzijde van het deksel onmogelijk maken.

De in artikel 18 van dit besluit bedoelde zegels worden afgedrukt op een stuk stevig band, hetwelk na het toedrukken van het plaatje, hierover gelegd en door de vier oogjes der bus getrokken zijnde, met de einden op het deksel door de bedoelde zegels bevestigd wordt.

Onder het band, ter plaatse waar het zegel moet worden afgedrukt, wordt een stuk papier gelegd.

Art. 13. In elk stemlokaal bevindt zich, op elk aantal van ten volle 150 kiezers dat het stemdistrict telt, ten minste één lessenaar ter hoogte van 1 tot 1.20 Meter.

Ter rechter- en ter linkerzijde van eiken lessenaar wordt een schut aangebracht ter breedte van tenminste 1 en ter hoogte van ten minste 2 Meter.

Art. 14. Op eiken lessenaar bevinden zich ten minste twee vastliggende potlooden.

Boven eiken lessenaar hangt aan den wand een gedrukte staat van inlichtingen, overeenkomstig het bij dit besluit gevoegd model (Model V).

Art. 15. De tafel van het stembureau en de lessenaars zijn door eene tusschenruimte van ten minste 1 Meter van de voor het publiek bestemde plaats gescheiden door eene afsluiting ter hoogte van 0.50 tot 1 Meter. In die afsluiting bevindt zich op ten minste 1.50 Meter afstand van de zijwanden van het lokaal eene doorgang van ten minste 1,50 Meter.

Art. 16. Voor het stembiljet wordt vastgesteld het bij dit besluit gevoegd model (Model VI).

Het stembiljet heeft een rechthoekigen vorm en wordt vervaardigd van ondoorschijnend wit papier.

Art. 17. Het onbruikbaar maken van teruggegeven stembiljet-

i) Zie voor art. 12a: Het K. B. van 1 Mei 1918 (Stbl. n°. 279), als bijlage XI voorkomende op bladz. 66a.

Sluiten