Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten geschiedt door het afstempelen van het woord „onbruikbaar" op de beide zijden van het stembiljet.

Art. 18. De verzegeling, in de artt. 81, 83 en 88 der Kieswet voorgeschreven, geschiedt met het zegel zoowel der gemeente waar de verkiezing plaats heeft, als van elk der leden van het bureau van stemopneming.

Bij verzegeling van de stembus worden de bedoelde zegels afgedrukt op een stuk stevig band, hetwelk na het toedrukken van het plaatje, hier overgelegd en door de vier oogjes der bus getrokken zijnde, met de einden op het deksel, door de bedoelde zegels bevestigd wordt.

Onder het band, ter plaatse waar het zegel moet worden afgedrukt, wordt een stuk papier gelegd.

Art 19. Indien, overeenkomstig artikel 91, tweede lid, der Kieswet, Onze Commissaris in de provincie de zitting van het hoofd-stembureau heeft verdaagd, geeft hij hiervan terstond telegrafisch kennis aan den voorzitter van het centraal stembureau met opgave van dag en uur door hem nader voor het houden der zitting van het hoofdstembureau aangewezen.

Art. 20. Voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de Provinciale Staten wordt de mededeeling aan het centraal stembureau van de uitkomsten bedoeld in de art. 92, tweede lid, en 95 der Kieswet door den voorzitter van het hoofdstembureau gedaan bij gecollationneerd telegram, waarin de getallen worden uitgedrukt in cijfers en in letters herhaald.

- Art. 21. Voor de bij artikel T07 der Kieswet, artikel 70/ der Provinciale wet en artikel 38^ der Gemeentewet bedoelde processen-verbaal worden vastgesteld de bij dit besluit gevoegde modellen (Modellen VII—X, XA, XI—XVII) »).

Art. 22. Behoudens het bepaalde in de artikelen VI en XII van de Additionnele Artikelen der Grondwet, worden de Koninklijke besluiten van 26 Februari 1897 (Staatsblad n° 69), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1901 (Staatsblad n°. 25) en van 8 Mei 1897 (Staatsblad n°. 144), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 10 Januari 1901 (Staatsblad n°. 27), ingetrokken.

i) Deze modellen zjjn, om hunne uitgebreidheid, in dezen leiddraad niet opgenomen.

Sluiten