Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 23. Dit besluit treedt in werking met ingang van den *) tweeden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad en van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

MODEL I.

Bijlage V.

Candidaatstelling.

Lijst van candidaten in den kieskring ») 3)

voor de op plaats hebbende stemming ter' verkiezing van de leden van

Naam. Voorletters. Woonplaats.

1

2 v-

3 enz.

(Hier zoovele vakken te maken als het aantal candidaten bedraagt, dat ingevolge artikel 37 der Kieswet, 8 der Provinciale wet of 10a der Gemeentewet ten hoogste op eene lijst mag worden geplaatst.)

De ondergeteekenden, kiezers in den kieskring *) 3),

bevoegd tot deelneming aan de verkiezing van de leden van

• • verklaren dat zij

bovengenoemde personen, in de volgorde waarin zij op de lijst zijn geplaatst, (bovengenoemden persoon) candidaat stellen.

Als gemachtigde, bevoegd tot het verbinden tot eene groep van deze lijst met andere lijsten, wijzen de ondergeteekenden

aan > wonende te en als diens

plaatsvervanger wonende te

[Dit in te vullen, zoo gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid toegekend in artikel 38 der Kieswet.]

!) Zjjnde 14 December 1917.

2) In te vullen het nummer van den kieskring en voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en van de Provinciale Staten bovendien de naam der gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd. •

3) Indien het betreft de verkiezing van de leden van den raad eener gemeente die niet in kieskringen is verdeeld vervalt de vermelding in den kieskring , & "

Sluiten