Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Handteekeningen der Gemeente op welker

kiezers. ' kiezerslijst zij voorkomen. 1)

1.

2. ^

3- enz.

(hier ten minste 15 hokjes meer te maken dan het ingevolge artikel 35, derde iid, der Kieswet of artikel 10 der Gemeentewet vereischt aantal onderteekeningen bedraagt.)

Het ten minste vereischt aantal onderteekeningen bedraagt....

Bij de lijst wordt overgelegd de schriftelijke, door den burgemeester van de woonplaats van den candidaat gelegaliseerde verklaring van iederen op de lijst voorkomenden candidaat, dat hij bewilligt in de plaats hem op de lijst aangewezen (artikel 39 der Kieswet).

MODEL II. Bijlage VI.

De ondergeteekende • • • •, wonende te

, verklaart dat het hem bekend is dat hij voorkomt op de volgende lijst van candidaten in den kieskring

2) 3) voor de op

plaats hebbende stemming ter verkiezing van de leden van

Naam. Voorletters. Woonplaats.

en verklaart dat hij bewilligt in de plaats hem op die lijst aangewezen.

(Handteekening) Gezien voor legalisatie der handteekening van

De Burgemeester van

1) Deze kolom vervalt indien de kieskring niet meer dan een gemeente omvat of indien het betreft de verkiezing van de leden van den gemeenteraad

2) Zie aanteekening 2 op model L

3) Zie aanteekening 3 op model I.

Sluiten