Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL III. .Bijlage VII.

Het hoofdstembureau in den kieskring 1) doet ter

voldoening aan artikel 48 der Kieswet aan het centraal stembureau toekomen de volgende, met inachtneming van de artikelen 43, 44 en 47 der Kieswet vastgestelde, geldige lijsten van candidaten :

(Voor elke lijst, in de volgorde der nummering door het lot aangewezen te vermelden de daarop geplaatste candidaten in de volgorde waarin zij op de lijst voorkomen, met het nummer der lijst ; aan het slot van elke lijst te vermelden wie overeenkomstig artikel 38 der Kieswet is aangewezen tot gemachtigde, bevoegd tot het verbinden der lijst overeenkomstig artikel 50, en tot diens plaatsvervanger, of wel dat zoodanige aanwijzing niet is gedaan).

N amens het Hoofdstembureau voornoemd,

Voorzitter.

N. B. Dit model is niet van toepassing indien het betreft de verkiezing van de leden van den raad eener gemeente die niet in kieskringen is verdeeld.

Bijlage VIII.

Model voor eene Oproepingskaart.

MODEL IV.

Voorzijde.

Kieskring l)3)

Stemdistrict

Aan (voorletters) (naam)

no van de kiezerslijst der gemeente

(woonplaats

Zie ommezijde.

J) Zie aanteekening 2 op model I. 2)' Zie aanteekening 2 op model I. g) Zie aanteekening 3 op model I.

Sluiten