Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Achterzijde.

Oproeping voor de stemming op (datum, maand,

jaar) ter verkiezing van de leden van

De lijsten van candidaten, zooals zij door het hoofdstembureau zijn genummerd in de volgorde door het lot aangewezen, zijn :

tl 2. 3- 4-

(Naam en voorletters)

(Woonplaats).')

!

enz. (in de volgorde der nummers).

Het stembureau houdt zitting in ... van des voormiddags acht uur tot des namiddags vijf uur.

Deze kaart mede te brengen.

Art. 128 van het Wetboek van Strafrecht:

Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

Herinnering: Krachtens artikel 71, tweede lid, der Kieswet is ieder, die volgens de kiezerslijst bevoegd is tot de keuze mede te werken, verplicht zich binnen den voor de stemming bepaalden tijd ter uitoefening van zijn kiesrecht bij het stembureau aan te melden, tenzij voor hem eene geldige reden van verhindering bestaat.

i) indien het betreft de verkiezing van de ieden van den gemeenteraad vervalt de vermelding der woonplaats.

Sluiten