Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage IX.

De gedrukte staat van inlichtingen, die in het stemlokaal boven eiken lessenaar aan den wand moet hangen, luidt :

MODEL V.

Inlichtingen voor den kiezer.

De kiezer teekent zijne stem op het biljet aan door met potlood op één der candidatenlijsten zwart te maken één (en niet meer dan één) wit stipje, geplaatst in een stemvak vóór den naam van den candidaat zijner keuze.

De kiezer kan, wanneer hij zich bij de invulling van zijn biljet vergist, eenmaal een nieuw stembiljet aanvragen, mits het eerst overhandigde door hem wordt teruggegeven.

De kiezer mag aan den lessenaar niet langer vertoeven dan noodig is om zijn stembiljet in te vullen.

De kiezer vouwt het biljet dicht naar de zijde waarop de lijsten van candidaten zijn gesteld en begeeft zich daarmede onmiddellijk naar het stembureau.

De kiezer toont, alvorens het biljet in de bus te steken, de buitenzijde met den voorgeschreven stempel aan den voorzitter van het stembureau.

Van onwaarde zijn de stembiljetten :

waarop in geen enkel stemvak het wit stipje is zwart gemaakt;

waarop de namen van andere personen dan de candidaten of waarop andere bijvoegingen zijn geplaatst ;

waarop in meer dan één stemvak het wit stipje zwart is gemaakt ;

waarop de aanwijzing van den candidaat op andere wijze is geschied dan hierboven is medegedeeld ; en

die eene aanduiding van den kiezer bevatten.

Onder bijvoegingen worden niet begrepen punten, strepen, vlakken, nagelindrukken, vouwen,»scheuren, gaten en vlekken, tenzij deze blijkbaar opzettelijk zijn aangebracht.

Sluiten