Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XI.

Koninklijk besluit van 1 Mei 1918 (Stbl. no. 279) tot wijziging van art. 11 van het Koninklijk besluit van 12 December 1917 (Stbl. no. 692).

Wij Wilhelmina, enz. Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen

1. het derde lid van artikel 11 van Ons besluit van 12 December 1917 (Staatsblad no. 692) tot uitvoering van . wordt gelezen als volgt

Door Ons kan voor een bepaalden termijn ontheffing verleend wordem van het verplicht gebruik volgens het eerste lid, van blik of koper, en volgens het tweede lid van koper. Bij die ontheffing kan het bezigen van een ander metaal vergund worden.

2. Na artikel 12 van Ons voormeld besluit wordt ingevoegd:

Artikel 12a.

Voor een door Ons te bepalen termijn kan, indien het vereischt metaal ontbreekt, met afwijking in zooverre van de artikelen 10, 11 en 12, een stembus gebezigd worden in tonvorm, vervaardigd van gekuipt eikenhout ter dikte van minstens 0,01 B M. en gedekt met een rond eikenhouten deksel van dezelfde dikte, een en ander met inachtneming van de afmetingen voor zooveel betreft de geheeie hoogte en doorsnede van de bus, als voorgeschreven in artikel 11. Het deksel, vastgehecht met een scharnier, dat bevestigd wordt door kblomschroeven, aan de binnenzijde van het hout vastgehouden met moeren, heeft twee ijzeren oogen, die passen op twee aan de bus aangebrachta ijzeren oogen en door welke twee hangsloten kunnen gehangen worden.

Artikel 65 der Kieswet is met betrekking tot deze sloten van toepassing.

De voormelde vier ijzeren oogen zijn bevestigd met kolomschioeven die aan de binnenzijde van het hout vastgehouden worden met moeren.

In het midden van het deksel bevindt zich eene sleuf ter lengte van 0,106 M. en ter breedte van 0,008 M.

Zoo het niet mogelijk is wegens gebrek aan het vereischte materiaal de sleuf te dekken, met inachtneming voor zooveel noodig, van de desbetreffende voorschriften van artikelen 10. 11, 12 en 18 wordt de sleuf gedekt met een om een scharnier draaiend plankje, ter dikte van minstens 0,015 M., waaraan aan weerszijden een ijzeren oog bevestigd is, dat past tegen een nzeren oog, in het deksel aangebracht en waardoor twee hangsloten kunnen gestoken worden. Het scharnier en de oogen worden bevestigd met kolomschroeven,, vastgehouden door moeren aan de binnenzijde van het hout. De hangsloten worden gesloten met sleutels, waarop artikel 65 der Kieswet van toepassing is.

Ter halve hoogte van de bus zijn aan weerszijden aangebracht twee azeren oogen met moeren aan de binnenzijde bevestigd.

Het stuk band, bedoeld in de artikelen 12 en 18, wordt getrokken door de voormelde tien oogen en bevestigd op de wijze, in die artikelen voorgeschreven. De bus wordt voorzien van een hengsel of handvatsels.

Indien gekuipt eikenhout ontbreekt, kan ander hout gebezigd worden, of kan de bus van hout vervaardigd worden in vierkanten vorm, terwijl zoo noodig in de plaats van hangsloten, gewone sloten kunnen aangebracht worden, een en ander met de vereischte technische voorzieningen, die in afwijking van vorenstaande voorschriften, noodzakelijk blijken.

3. Dit besluit treedt in werking met ingang van den tweeden dag na" dien der dagteekening van het Staatsblad en van de Staatscourant1) waarin het geplaatst is.

Onze Minister enz.

1) Zijnde die van 4 Mei 1918, no. 104.

Sluiten