Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In hoeverre heeft de militairrèchterllike organisatie in den mobilisatietijd voldaan?

Prae-advies voor een te houden militairen jumstendlag *

door

Mr. M. H. DE BOER, Advocaat en Procureur te

Utrecht.

Yóór den wereldoorlog en de mobilisatie van het Nederlandsche leger genoot het militaire recht te onzent slechts eene geringe, belangstelling. Een zeer klein aantal personen was in de gelegenheid een blik te werpen achter het tot einde 1913 neergelaten scherm der geheime behandeling en in de weinige maanden, gedurende welke dat scherm vóór 1 Augustus 1914 opgehaald is geweest, is niet van eene verhoogde belangstelling gebleken. Zelfs de oorlogsjaren 1814 —1815 en 1830—1831 schijnen aan dit onderdeel van het recht zonder veel invloed te zijn voorbijgegaan. Een enkele maal slechts, b.v. na de Dreyfus-affaire, hebben zij, die niet direct met de militaire rechtspraak in aanraking kwamen, zjch daarmede bezig gehouden en uit deze tijden vindt men daarvan iets terug in de handelingen der Nederlandsche Juristemvereeniging en der Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap. Wie mocht hebben verwacht, dat dit op 1 Augustus 1914 plotseling anders zou zijn geworden, komt bedrogen uit: al zag zich de militaire rechtspleging plotseling een veel grooter arbeidsveld toegewezen dan voorheen, al kwamen breede kringen van het volk met haar in aanraking, toch heeft zich het besef van d'e belangrijkheid eener goede militaire rechtspleging slechts uiterst langzaam baangebroken. Wij, Nederlanders, zijn nu eenmaal wat trager in ons initiatief dan de volken, die ons omringen; het is al zoo dikwijls Opgemerkt en ik maak deze opmerking dan ook niet met een pretentie van originaliteit, dan wel, omdat zij naar mijn oordeel zoo bijzonder van toepassing is op onze militairrechtelijke ervaringen, niet alleen op die van vroeger, maar vooral ook op die der imidbilisatie. In andere landen, met name in Frankrijk en Zwitserland hielden de militair-juristen tijdens de mobilisatie eenige meer of minder belangrijke bijeenkomsten; in België deden sedert 1917 die advocaten bij die krijgsraden van sommige divisies en die bij het Hiof desgelijks; Duitschland was al vóór den oorlog voor-

Sluiten