Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorg voor ons militair recht blijkt, dan zou ik willen wijzen op den toestand, die het bijna onmogelijk maakt te weten, of men zich tot Justitie dan wel tot Oorlog of Marine heeft te wenden, welke toestand bet gemakkelijk maakt zaken telkens van het eene naar het andere Departement af te schuiven; ik zou kunnen herinneren aan de totale onbruikbaarheid der Crimineele Wetboeken voor oorlogstijd en in verband daarmede de weigering der Regeering om de invoering der nieuwe wet tijdens de mobilisatie te bevorderen *); ik zou kunnen vragen, waarom er voortdurend militairen, medici en technici naar het oorlogsterrein zijn gezonden en men er nimmer toe gekomen is, daarheen personen te zenden, om de militairrechterlijke oorlogsorganisatie te bestudeeren, waaraan het toch zeker zaak was ons te spiegelen; gezien vooral de moeite, die het ons oplevert zelfstandig eene nieuwe' militairrechtelijke wetgeving tot stand te brengen; en ook denk ik in dit verband aan het gemis van waardeering voor het werk der militaire justitie, die blijkt uit het . niet-toekennen 'aan de bij auditie en krijgsraad gedetacheerde officieren-juristen van voordeelen in rang (zooals bij veldpredikers, officieren van gezondheid, vee- en landartsen, ja zelfs z.g. benzineofficieren) of in tractement (zooals aan technici, bij de intendance iof censuur gedëtacheerden enz.) ter zake van hunne niet-militaire capaciteiten, waarvan gebruik wordt gemaakt.

(Eene vergelijking van de op de militaire justitie betrekking heb- . bende wetten en besluiten, die hier zijn uitgevaardigd met degenen, die bijv. in België zijn tot stand gekomen valt niet te onzen gunste uit, ook wanneer men buiten-beschouwing laat de regelingen, die in België door het deelnemen aan den oorlog noodzakelijk waren geworden. Om bij een enkel voorbeeld te blijven: toen het Belgische leger na den slag aan den Yser gedurende eenige jaren in betrekkelijke rust achter de inundaties gelegerd was en dus dë feitelijke toestand niet zoo bijster van die van ons leger verschilde, waren er voor de landmacht niet minder dan 11 vaste krijgsraden, terwijl zoowel legeringsgebied als troepensterkte aanzienlijk kleiner waren dan die van ons leger. En in het algemeen treft de veel grootere zorg van buitenlandsche regeeringen voor een bij, mobilisatie zoo bij uitstek belangrijk onderdeel der rechtsbedoeling ons pijnlijk, wanneer wij van dë elders genomen maatregelen kennis nemen.

Wanneer 'het antwoord op idle aan het hoofd van dit prae-advies gestelde vraag dus zou moeten luiden: „in alle opzichten", dan ligt dit m.i. zeer zeker niet aan die bijzondere zorg, die van regeeringswege tijdens de mobilisatiejaren voor de militaire justitie is aangewend, maar zou dit gunstige resultaat eerder gezocht moeten worden in de voortreffelijkheid onzer rechtspleging, die het nemen van nadere

x) Ik erken, dat aan die invoering groote bezwaren zouden verbonden zjjn; de bestendiging der bestaande wetboeken zou echter, voor het geval Nederland m den oorlog was betrokken, een bepaald gevaar hebben opgeleverd, doordat wij door toepassing dier wetboeken — om met president Wilsona lijfblad „New-York World" te spreken — tot lynchpraktijken hadden moeten komen.

Sluiten