Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, ontbreekt om een behoorlijk resultaat te verkrijgen en in het bijzonder is het gemis aan bevoegdheid tot het gelasten van een deskundigen-onderzoek en de afwezigheid van eenige verplichting van burgergetuigen om te verschijnen een. ernstig nadeel. Dit nadeel is bij de mobilisatie in veel grooter mate aan het licht .gekomen dan daarvoor; mij althans is vroeger nooit de'onvolledigheid van het onderzoek om deze reden opgevallen, terwijl zij thans herhaaldelijk voorkomt. Of de oorzaak'daarvan gezocht moet worden in de veel voorkomende troepenverplaatsingen of de grootere afstanden tusschen woonplaats en militaire standplaats, Waardoor vaak meerdere kosten door de getuigen moeten worden gemaakt, die niet kunnen worden vergoed en dus de bereidwilligheid om te verschijnen, verminderen, dan wel in de grootere bekendheid, die het instituut tijdens de mobilisatie heeft verkregen, zou ik niet durven beslissen. Maar wel geloof ik, dat hierin een groot gevaar schuilt voor het wegraken van bewijsmateriaal, zoolang de officier-commissaris, die wel Over allerlei bevoegdheden bij zijn onderzoek beschikt, zich vóór de verwijzing van de zaak moet onthouden. In vredestijd, wanneer de troepen meestal in betrekkelijk groote garnizoensplaatsen geconcentreerd zijn, kan alles wat aan de • verwijzing vooraf behoort te gaan met den grootst mogelijken spoed geschieden; bij ernstige misdrijven kan de auditeur- militair ter plaatse verschijnen, het korpsonderzoek kan zoo sumlmier als men wil worden gehouden, het advies kan ter plaatse worden gegeven, die verwijzing kan onmiddellijk daarna uitgaan en de officier-commissaris kan enkele uren na het misdrijf zijn onderzoek aanvangen. Maar bij mobilisatie is het niet wel mogelijk zoo te handelen ten opzichte van misdrijven gepleegd bij de kustwacht op Rottumeroog of bij de grenswacht te Zwartemeer, omdat de betrokken korpscommandanten en auditeursmilitair te ver verwijderd' zijn en niet over den noodiigen tijd beschikken en vooral ook omdat van de ter plaatse aanwezige militair e autoriteit niet voldoend kennis van de rechtspleging mag Worden verwacht om dergelijke krachttoeren uit te halen. Ik weet wel, dat men in de praktijk hulpmiddelen heeft uitgevonden, om aan het bezwaar tegemoet te komen, dat b.v. de auditeur-militair wel van art. 88 R.L. — 86 R. Z. gebruik maakt, om ook vóór de verwijzing tot een deskundigenonderzoek te kómen, maar dat neemt niet weg, dat bij meerdere zaken de bewijsconstructie is in gevaar gebracht of onmogelijk geworden, doordat onmiddellijk bij de ontdekking van het strafbare feit geen autoriteit -aanwezig was, die de bevoegdheid bezat het onderzoek te leiden

ilk doelde hierbij op gevallen, waarin er eeri /erdachte was. Maar niet beter is het gesteld, wanneer er een opderzoek moet plaats hebben naar een onbekenden dader. Zal dan de reohter-commissaris moeten ingrijpen, ook wanneer het feit is gepleegd aan boord, in kazerne of verdedigingswerk en dat nog wel, terwijl velen juist een militairen rechter willen, om burgerinmenging uit het leger te weren? En zoo ja, zal deze dan evenzeer gebonden zijn aan de beper-

Sluiten