Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke organisatie houdt hiermede verband: behalve de buitengewone krijgsraad (een forum privilegiatum) en de cassatiekrijgsraad, die hier buiten bespreking kunnen blijven, heeft iedere divisie zijn eigen krijgsraad. Deze krijgsraad volgt den divisiecommandant. Wanneer echter een onderdeel der divisie elders wordt gezonden, wordt daarvoor een nieuwe krijgsraad gevormd met dezelfde samenstelling als de gewone divisiekrijgsraad. Evenzoo handelt men, wanneer de divisie met zijn krijgsraad zich buiten het divisiearrondissement begeeft: de nieuwe.achterblijvende krijgsraad wordt territoriale krijgsraad genoemd. Iedere krijgsraad bestaat uit een president en 6 leden; verder vindt men daarbij nog een auditeur, een griffier en een rechter van instructie. De leden zijn militairen uit den troep, drie officieren en drie onderofficieren of soldaten; de anderen behooren tot het corps officieren van de militaire justitie. Dit corps wordt gekozen uit hen, die eene juridische opleiding hebben genoten en als troepenofficier hebben gediend; de leden ervan verrichten geen troependienst en zijn alleen in functie, wanneer de behandeling der zaken dit vereischt. De leden der krijgsraden worden in de praktijk als regel gekozen uit hen, die eene juridische opleiding hebben genoten. De bevoegdheid der krijgsraden is die van de locus delicti, maar zoodra de divisie gemobiliseerd is, is iedere krijgsraad bevoegd over degenen, die van zijn divisie deel uitmaken.

Het onderzoek wordt geopend, doordat de bevoegde autoriteit aan den rechter van instructie een „ordre de compléter les preuves" geeft; het onderzoek, dat hierop volgt, heeft slechts waarde als inlichtingsmateriaal en is dus te vergelijken met ons korpsonderzoek. Eerst wanneer de bevoegde supérieur daarna beslist, dat de zaak een krijgsraadzaak zal worden, geeft hij aan denzelfden rechter van instructie een ,,ordonmanoe d'enquête"; daardoor Wordt die zaak aan zijne inmenging onttrokken en komt zij in handen der rechterlijke macht. De behandeling op de stukken komt niet voor en getuigen, deskundigen enz. verschijnen allen ter terechtzitting. Tenslotte zijn de vonnissen breed gemotiveerd, ongeveer in den geest, zooals ons ontwerpstrafvordering dit eischt. Men ziet in dit systeem verschillende beginselen terug, die ik hierboven voor onze rechtspleging aanprees: het opdragen van belangrijke functies aan officierenjuristen, de samentrekking van voorloopig onderzoek en instructie in één hand, de volledige behandeling der zaak ter terechtzitting en de werkelijke motiveering der vonnissen.

Hoe hebben deze beginselen in de praktijk voldaan? Er is misschien geen land geweest, waar de militaire rechtspraak in dé laatste jaren zooveel tegenstand heeft ontmoet, als juist Zwitserland.. Terwijl men in Duitschland na de revolutie slechts heeft voorgesteld de zuiver burgerlijke delicten bij den burgerrechter ter berechting over te brengen, heeft de Zwitsersche sociaal-democratische partij, een voorstel ingediend de geheele militaire justitie af te schaffen. Dit voorstel is verworpen vooral, omdat men de noodzakelijkheid van eene afzonderlijke militaire rechtspraak inzag en vertrou-

Sluiten