Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en juristen (Oberkriegs-gerichterathen en Kriegs-gerichtsrathen) S £ rechtspraak is jammerlijk in bet water

moest worden gebruik gemaakt van § 98 MSGO., dat toestaat ka stgenoemdo beambten te velde of aan boord door officieren te doen vervangen. Er zijn aanvankelik pogingen gedaan om door drbenoS van burgerjuristen in bet te-kort te voorzien maar al spoX moest het openlijk worden uitgesproken, dat deze heeren in S mefste gevaüen niet genoeg militair-juridisch onderlegd waren om hut taknaar behooren te vervullen. Langzamerhand heef men, voor zoover dit mogelijk was, de ^f^-^J™^, Szen uit de in dienst zijnde juristen, die ten minste meer „er in l Wantuïniet.mil.itaiii collega's. Van --"lï er reeds in den oorlog op aangedrongen, dat men toch w de komenae vredeVtijden zich beter op een nieuwen cxirlogtoestand zou^voorbereidenm - de oigamisatiewoede zit den Duitsoher in het bloed' S werdtn zelfs tfvelde plannen voor de

der officieren uitgewerkt. Ja, zoo groot was het te-kort, dat zelfs heJ Ssmilitariericht niet meer gesetzmaszig kon worden bezet iWrf^n 6 Maart 1917 (ït Gr BI. 217 aan den rijkskanselier S^S^^ïïSkenxien'hö dit college Hilfsrichter tebenoemen.

Geen land heeft een zoo zuiver militair karakter bij zijn mditairrecïterli ke macht bewaard als ^^^^^ rWwllRnks men daar zeer tevreden schijnt met de weriung van tTiTSuut Ook nu na het eindigen van den oorlog worden voor 5 ^Sr3>n reeksen van geruchtmakende processen gevoerd WeÏburgÏÏrzoBdÏ dat daarover ernstige klachten worden geuit, rl treftte Teer, omdat na „1'affaire" over de handhaving en samenst lling der krijgsraden een hevige strijd is gevoerd. Men ' heeft S verzeW, dat er in het algemeen -rtrouwen heerscht in de deugdelijkheid der krijgsraden en dat dit is gewekt Lr de zorgvuld ge samenstelling dier colleges. Voor het vervalen frmilSchterlijke betrekkingen ^,^™e£j&t uitgezien naar militairen met juridische opleiding en men schijnt

fouten van onze militairrechterlijke organisatie te hebben gewezen en enkele mogelijke verbeteringen te hebben aangegeven. Daarbn

eene grondige totale nerzienmg v<tu ™i=ar,riien van dezen

had hij het oog op onze militaire wetgeving:

Es erben sioh. Gesetz und rcecmive Wie eine ew'ge Krankheit fort.

Sluiten