Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit deze staten valt af te leiden, dat op een totaal van 23 427, 2918 vrouwelijke kantoorbedienden werden aangetroffen, of 12,4 %. Ware het onderzoek van recenten datum geweest, het percentage zou zeer zeker aanmerkelijk hooger geweest zijn. Hoe langer hoe meer wordt het gewoonte vrouwelijk peisoneel op de kantoren aan te stellen.

Er zijn kantoren, die absoluut elke vrouwelijke hulp weigeren, waaronder vele, die er de proef mede hebben genomen, doch wegens het mindere uithoudingsvermogen van deze arbeidskrachten geen verder gebruik wenschten te maken. Andere firma's evenwel verkiezen vrouwelijk personeel boven het mannelijke, minder echter uit pracüsch dan wel uit financieel oogpunt. Daar, waar zij ondergeschikt werk verrichten, zijn zij goedkooper arbeidskrachten; slechts een enkele maal werd de leiding van een bureau in vrouwenhanden aangetroffen.

Vooral de laatste jaren trachten vele meisjes, die in het bezit zijn der acte roor onderwijzeres, zich een plaats op een kantoor te verwerven, daar er bij een overgroot aanbod, te weinig plaatsen voor onderwijzeres zijn.

Van het vrouwelijk personeel had 10,9 % (319 meisjes) den leeftijd van 17 jaar nog niet bereikt.

. Uit den staat op blz. 53 blijkt nog dat de leeftijdsklassen voor mannelijke en vrouwelijke bedienden verschillend bezet zijn. Op 100 vrouwelijke bedienden zijn er

3 beneden 15 jaar, 35 15—19 jaar,

17 19 jaar en ouder (niet -volslagen), 45 19 „ „ „ (volslagen); op 100 mannelijke bedienden: 9 beneden 15 jaar,' 27 15—19 jaar,

10 19 jaar en ouder (niet volslagen), 54 19 „ „ „ (volslagen).

Beneden 15 jaar is relatief het aantal jongens grooter; als loopjongen en jongste bedienden komen sommigen zóó van de lagere school op het kantoor. Meisjes vinden zóó jong nog geen voor haar passend werk doch doorloopen veelal eerst een cursus voor machineschrij ven en stenografie. De jongens bezoeken meer de handelscursussen, vooral voor het boekhouden.

Onder het mannelijk personeel bevonden zich 2540 jongens beneden 17 jaar, * zijnde 12,3 °/0 van het totaal.

Veel kantoren werden aangetroffen, waar de leidende functie werd bekleed door personen, die als jongste bediende in de zaak waren gekomen ; er zijn dan ook tal van firma's, die een praktische opleiding verkiezen boven die van de scholen en cursussen. Veelal wordt dan ook door werkgevers aan hoofden van U.L.O. en M.ü L.O. scholen een opgave gevraagd van hen, die met goede cijfers de school verlieten.

Naast de Handelscursussen, verbonden aan de H.B.S. met 3-jarigen cursus en de Handelsscholen heeft men tegenwoordig een ruime gelegenheid zich theoretisch in de handelsvakken te bekwamen. Het aantal z.g. stoomcursussen,

Sluiten