Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar belanghebbenden in eenige weken volgepompt, worden met de noodige „kautoorkennis", is legio.

In den geldhandel staan boven een groot contingent kantoorbedienden met weinig vakkennis de beursbedienden en in grootere zaken de afdeelingschefs. De beursbedienden sluiten voor hunne patroons en ook wel voor eigen rekening (dit laatste ook wel in een soort compagnonschap met den patroon) zaken af ter beurze. Hunne werkzaamheden vallen dus voor een deel buiten het kantoor en hunne verdiensten zijn afhankelijk van hun succes of van tantièmes of gratificatiën door de zaak uit te keeren.

Aangaande de recruteering van het kantoorpersoneel in den geldhandel zij vermeld, dat de groote zaken hun personeel in den regel recruteeren uit jonge.lieden met einddiploma 3-jarige of 5-jarige H. B. S. of Handelsschool. Kleinere zaken houden zich. niet zoozeer aan een dei-gelijken regel, doch" eischen veelal een M. U. L. O. opleiding.

De algemeene uit- en invoerondernemingen doen de grootste zaken in Indische producten en zijn daardoor vaak gecombineerd met cultuurondernemingen. Om een hoogere plaats op het kantoor te bereiken is voor den candidaat-bediende een verblijf in Indië van b.v. 5 jaren bevorderlijk, waar de uitgezondene in de fabriek, op de plantage of op het kantoor der onderneming, de voor het later in Nederland te verrichten kantoorwerk, noodzakelijke vakkennis opdoet.

Kleinere zaken bepalen zich meer tot den gewonen handel. Behalve de patroon of procuratiehouder heeft hoogstens een enkele bediende der inkoopafdeeiing eenige warenkennis.

De groothandel in de brandstoffenbranche is sterk geconcentreerd. Men treft daardoor enkele groote, zeer modern ingerichte kantoren aan, met veel personeel.

Het gros der bedienden heeft daardoor zeer eenvoudig administratief werk te doen, waarmee salaris en vooruitzichten in overeenstemming zijn.

In het verzekeringswezen is zeer sterk merkbaar, dat op een groot personeel slechts van zeer enkelen intellectueele arbeid wordt vereischt, terwijl de overigen zeer eenvoudig werk verrichten. De loonen zijn daarmee in overeenstemming. Met de bankierskantoren hebben deze zaken dit gemeen, dat veel werk wordt gemaakt van het uiterlijk der kantoren. De'bedienden werken daardoor in een aangename en hygiënische omgeving, al contrasteeren hunne verdiensten hier wel eenigszins mee. Een deel van hen kan wel wat bijverdienen door het aanbrengen van verzekeringsposten, doch de kennissenkring is gewoonlijk spoedig afgevischt.

Sluiten