Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werkuren op Zaterdag. Terwijl op overige dagen door 38 bedienden bij 22 firma's minder dan 6 uur gearbeid wordt (zie staat B), zijn deze cijfers voor den Zaterdag respectievelijk 6058 en 478 (zie staat C). Hieronder vallen derhalve ruim 25 °/0 van het totaal aantal bedienden.

Stelt men den aanvang van den werktijd dooreengenomen van 8 uur tot

9 uur, dan kan men van den vrijen Zaterdagmiddag spreken na, dooreengenomen, 43/4 uur arbeid. Het aantal firma's waar de z.g. Engelsche Zaterdag is ingevoerd kan men stellen op 253; hier bedraagt het aantal werkuren op Zaterdag minder dan 5 en wordt geëindigd te 1 uur of vroeger.

Naast de firma's die des Zaterdags vroeger laten eindigen, treft men er ook aan, waar juist dien dag langer wordt gewerkt dan op andere dagen. Zoo is de maximum-werktijd op Zaterdag te Amsterdam, bij een firma 141/» uur, tegen normaal ll1^ uur per dag; te Rotterdam l&/2 uur bij een normalen werktijd van

10 uur; te Groningen waren deze cijfers respectievelijk 1372 en 9x/s uur.

Vele Israëlitische kantoren zijn des Zaterdags gesloten, een enkele ook des Zondags; deze laatste zijn in den staat C opgenomen als gesloten. Die welke des Zondags werken, hebben dien dag meestal èen korteren werktijd, zoodat de desbetreffende getallen in dezen staat verwerkt zijn.

Werkuren per dag bij drukte.

Bij tal van firma's is de tijd van drukte nauw samenhangend met eigenaardigheden van het bedrijf.

Een bijzondere drukte, die aan alle takken van bedrijf eigen is, heerscht bij het balans opmaken. Enkele der speciale eischen voor verschillende bedrijven, die van invloed zijn op den arbeidsduur, worden hier als typen genoemd.

Op alle kantoren in het Havenbedrijf heerscht over het algemeen een groote onregelmatigheid in den werktijd. Bij de reederijen, annex cargadoors, wordt de normale werktijd vrij geregeld gevolgd. De vrije Zaterdagmiddag is gebruikelijk. Bij vertrek en aankomst, bij in- eh uitklaring der schepen moet echter met de grootst mogelijke snelheid worden gewerkt, waardoor ook avond- en nachtarbeid kunnen voorkomen, terwijl veelal de jongste bedienden aanwezig moeten zijn om 's avonds de post op te halen en andere boodschappen te doen, hetgeen hen somtijds belemmert in het volgen van avondcursussen.

Van de binnenvaart en expeditie zijn het meer de marktdagen, die tot overwerk en ook wel tot Zondagsarbeid leiden. In het vruchtenseizoen wordt menige nacht op kantoor of steiger doorgebracht, zonder compensatie voor gederfde nachtrust. In het veembedrijf (annex stuwadoorsbedrijf) is avondwerk veel voorkomend.

Afwijkingen van den normalen werktijd komen in de .afdeeling „boekhouding"; in den balanstijd en in de wissel- en couponafdeeling voor. De laatste voornamelijk in de maanden Januari en Juli, doch ook in Mei en.November.

In de rekening-courantafdeeling komt aan het einde van iedere maand een drukke periode voor, soms gepaard gaande met overwerk. Voorts komt overwerk voor op ongeregelde tijden, bij groote emissies, waarbij het kantoor betrokken is. Bij commissionnairs in effecten, waar de bedienden overdag veel uit zijn voor afleveringen van stukken voor betalingen, komt nog al eens avondwerk voor.

Sluiten