Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zijn kantoren waar men enkele bedienden heeft, die voldoende thuis zijn in de verschillende afdeelingen, om bij drukte nu hier dan daar in te vallen en zoo doende het overwerk tegen te gaan.

üp den werktijd hebben verschillende omstandigheden invloed, zoo geven de veilingen (van kinabast, rubber, fijn hout en tabak) aanleiding tot perioden van overwerk.

Voor de tabaksveilingen wordt het personeel der makelaarskantoren tijdelijk met losse krachten versterkt, dit zijn voornamelijk de monstertrekkers en binders.

Voor graan en meel doen zich de oogsttijden gevoelen (voor Zuid-Amenka, Juli—Aug., voor Noord-Amerika Sept.—Oct) en de marktdagen. Indien de marktdag valt op Maandag, dan moet het personeel öf vroeg beginnen óf Zondagsavond arbeid vei richten voor het klaarmaken der monsters. Het benutten der Amerikaansche beursberichten leidt tot avondwerk en belet een vroegere sluiting op Zaterdag.

In de Koloniale waren- en Zuidvruchtenbranche kwam vroeger vooral op marktdagen veel overwerk voor. Thans is dit veel verbeterd, vooral door het snellere verkeer. In den Zuidvruchtenhandel komt in het najaar, vooral in October een zeer drukke periode voor, waardoor veel overwerk verricht wordt.

In den handel van groenten en aardappelen zijn behoudens in eenige grootere zaken slechts een beperkt aantal bedienden werkzaam. Voorzoover zij bij de veilingen betrokken zijn of bij export, moeten zij hun dag zeer vroeg beginnen en hebben zij vaak avondwerk. Zondagsarbeid komt in den kersentijd voor.

Tweemaal in het jaar komt in de manufacturenbranche seizoendrukte voor; dan wordt veel overgewerkt. Daar veel uit Engeland wordt ingevoerd en de booten meestal op Vrijdag aankomen, ontmoet het geven van een vrijen Zaterdagmiddag nogal bezwaren. .

Voor den bloembollenhandel, die voornamelijk wordt uitgeoefend in het Zuiden van Noord-Holland en in het Noorden van Zuid-Holland, wordt in de seizoendrukte, loopende van Juni tot October, waarvan Augustus en September wel de drukste maanden zijn, zeer lang gewerkt. In deze periode wordt zelfs door een enkele firma om 5 uur begonnen en bij andere om 6 uur. Werktijden van 13 en 15 uur belmoren niet tot de uitzonderingen, terwijl bij een expeditiefirma in dat seizoen zelfs 19 uur wordt gewerkt. Ook nacht- en Zondagsarbeid werd geconstateerd; de vrije Zaterdagmiddag komt niet voor..In dezen drukken tijd wordt het kantoorpersoneel met enkele kantoorbedienden versterkt. Als een bijzonderheid deed zich voor dat enkele der kantoorbedienden een gedeelte van het jaar op reis gaan, om in het drukke seizoen naast hunnen admims ratieven arbeid ook toezicht te houden op het verpakken der bollen; dit laatste, ten einde zekerheid te hebben, dat de juiste soorten aan de afnemers worden toegezonden.^ ^ visscherij-centrum gekozen Vlaardingen begint met de haringvangst het drukke seizoen, loopende van Juli-October, waarin de export plaats heeft en waarbij lange werktijden voorkomen. Sommige kantoren zijn gevestigd in de haringpakhuizen, waardoor het personeel den geheelen dag in een minder aangename atmosfeer, moet arbeiden. -

In de Zaanstreek met zijn vele zagerijen komt als regel voor,.dat eemge kantoorbedienden worden aangewezen voor controle op de zagerijen. Hun werktijd is dan gelijk aan dien van de arbeiders op de fabriek; zulks komt

Sluiten