Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eveneens voor in de rijstpellerijen, waar ook kantoorbedienden aanwezig zijn om controle uit te oefenen. É^v*5.^

In totaal komt overwerk voor bij 1269 firma's met 11431 bedienden (zie staat D). De langste werktijden welke genoteerd werden waren: te Amsterdam bij 1 firma door 4 bedienden, 18 uur per dag; te Rotterdam bij 2 firma's met 4 bedienden, 151/» uür per dag; te Groningen bij 1 firma met 1 bediende, 17 uur per dag. Te Hillegom werd bij een expeditie-firma door 7 bedienden in den bollen-verzendtijd 19 uur per dag gewerkt! (Deze firma werkt in normalen tijd met 2 bedienden.)

Aanvang van den werktijd.

Staat E geeft een overzicht van het normale uur van aanvang op de diverse kantoren. Voor verreweg het grootste aantal firma's is het uur van aanvang steeds hetzelfde. Te Amsterdam wijken 248 firma's af van het uur van aanvang in tijden van drukte; 53 firma's met 330 bedienden beginnen alleen daar vóór 8 uur; 86 firma's met 769 bedienden verplaatsen daar het begin naar 8 of 81/» uur. Te Vlaardingen beginnen alle firma's in den drukken tijd vroeger, doch niet vóór

8 uur. Te Hillegom heeft de drukte den meesten invloed op het uur van aanvang. Terwijl normaal slechts bij'4 firma's 5 bedienden vóór 8 uur beginnen, is dit in den drukken tijd bij 30 firma's met 162 bedienden het.geval; slechts 1 bediende bij 1 firma begint dan later en wel te 9 uur.

Met uitzondering van Hengelo, waar te 8 uur door de meeste firma's met den arbeid wordt aangevangen, geldt als uur van aanvang voor het grootste deel

9 uur. Vóór 8 uur wordt de arbeid begonnen door 692 bedienden bij 145 firma's.

Einde van den werktijd. a. Normaal.

Staat F geeft een overzicht van het uur van einde op normale dagen. 872 firma's of 28,7 % laten vóór 6 uur den arbeid beëindigen; te Amsterdam, Rotterdam en Hengelo is het 6 uur, waarop bij de meeste firma's geëindigd wordt; voor de overige gemeenten is dit 7—8 uur n.m. Een laat eindigingsuur werd gevonden te Amsterdam bij 1 firma met 4 bedienden, nl. 11 uur n.m. (expeditie-onderneming) terwijl bij een onderneming voor goederenvervoer een tweetal der bedienden om beurten tot 2 uur 's nachts werkzaam waren. Ook te Rotterdam en te Groningen werd laat gewerkt, eveneens in het expeditievak, en wel respectievelijk tot lP/3 uur en 10 uur n. m. te Rotterdam door .1 firma met 11 bedienden, te Groningen door 7-bedienden eener firma, b. op Zaterdag.

Zooals reeds bij de bespreking van staat C is medegedeeld, is slechts bij een 253-tal firma's de z.g. Engelsche Zaterdag ingevoerd en is het meer gebruikelijk op dien dag vroeger dan op andere dagen te doen eindigen. Waar op de overige dagen door 6429 kantoorbedienden bij 1094 firma's na 6 uur met den arbeid geëindigd wordt, bedragen deze cijfers voor den Zaterdag 3751 en 711 (zie staat G.).

Toch kan worden aangenomen, dat vooral in de latere jaren steeds meer en meer de vrije Zaterdagmiddag wordt ingevoerd, zij het dan ook, dat vele i firma's in verband hiermede den arbeid op de andere dagen met 1I2 uur verlengen, ✓zoodat zij geen tijdschade lijden.

(voor vervolg zie bladz. 32).

Sluiten