Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Bij drukte. w$m

Zooais reeds eerder vermeld, wordt bij „drukte" in de meeste gevallen het uur van einde van den arbeid later gesteld. De getallen voor Amsterdam in staat H hebben alleen betrekking op zulke gevallen; de overige 112 firma's, waar „drukte" voorkomt, vervroegen het uur van aanvang, of veikorten den rusttijd.

Voor de overige gemeenten is het uur van einde voor alle kantoorbedienden vermeld.

Te Amsterdam, te Rotterdam en te Almelo eindigen de meeste firma's bij drukte te 10 uur; in de overige gemeenten is dit van 8—9 uur. Het laatste uur van einde hy drukte, dat werd genoteerd te Amsterdam was bij 2 firma's met 25 bedienden te 1 uur 'snachts; te Rotterdam eveneens 1 uur 'snachts bij 1 firma met 5 bedienden. In de overige gemeenten, met uitzondering van Hillegom, alwaar tot 2 uur gewerkt wordt, was het uur van einde nergens later dan 11 uur.

Rusttijden.

Zöoals uit staat R blijkt, zijn er te Amsterdam en Rotterdam nog een betrekkelijk groot aantal firma's, welke geen rust geven voor hun personeel. In totaal betreft dit 516 firma's met 2782 bedienden, of 11,9 %. Waar geen rust wordt gegeven, heeft men toch in ieder geval gelegenheid om zijn brood te nuttigen, hetzij op het kantoor, hetzij in een speciaal daarvoor ingericht lokaal. Zoo zijn er vele firma's, die in een z.g. cantine tegen een laag tarief voor hare 'bedienden spijs en drank verkrijgbaar stellen. Weer andere firma's verstrekken gratis melk, koffie of thee (in normale tijden!) hetzij 'smorgens of 's middags. Het personeel van 364 firma's kon, naar verkiezing, zijn brood op het kantoor nuttigen of daartoe naar huis gaan, bij 856 firma's bestond daartoe geen gelegenheid, en was het personeel dus verplicht naar huis te gaan.

Te Groningen en in de kleinere gemeenten is de rust doorgaans voldoende om naar huis te gaan. Het is aldaar gewoonte tusschen 12—2 uur te middagmalen.

Uit den aard der zaak bedraagt het totaal der rusttijden op Zaterdag belangrijk minder. Twaalf kantoren met 26 bedienden zijn dan gesloten, terwijl in 875 met 7566 bedienden, dat is 32,3 percent, geen rus^t wordt gegeven.

Zondagsarbeid komt als regel voor bij 44 firma's met 124 bedienden; het zijn vooral de reederij- en expeditiekantoren waar deze arbeid niet uitgeschakeld kan worden. Verder komt nog Zondagsarbeid voor bij 67 firma's met 1479 bedienden; varieerende van een enkele maal tot gedurende 5 maanden per jaar. In de meeste gevallen wordt op dien dag slechts enkele uren gewerkt of alleen dan, indien zulks noodzakelijk is in verband met de ingekomen post. Hiertegenover staat weer, dat bij eén enkele firma toch nog werktijden op Zondag voorkomen van 71/. en 12 uur (melkinrichting) en 14 uren (reederij).

Sluiten