Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• Over het algemeen genomen, kon worden geconstateerd, dat de toestand der kantoorlokalen weinig te wenschen overlaat. Betreffende de ventilatie zij opgemerkt, dat nog verschillende verbeteringen'zouden moeten worden aangebracht. Er werden eenige lokalen aangetroffen, die meer den naam van pakhuis, dan van kantoorlokaal verdienden. Vergelijkt men de toestanden bij vroeger, dan kan getuigd worden, dat deze sinds dien reeds veel verbeterd zijn en ook nog steeds verbetering ondergaan. Voor kantoorbouw is in de laatste jaren veel gedaan; de bankgebouwen en de gebouwen der verzekerings-maatschappijen zijn meestal rQyaal uitgevoerd. Doch somtijds is de doelmatigheid aan sierlijk uiterlijk en productieve geldbelegging, door gedeeltelijke verhuring, opgeofferd.

Staat L geeft in beknopten vorm een overzicht van de bezetting der kantoren. Groote zaken streven er bij nieuwbouw naar veel personeel in één lokaal te plaatsen. Dit geeft beter overzicht en controle en bespaart veel tijd voor heenen weerloopen.

Staat M geeft aan, waar de kantoorlokalen zijn gelegen. Ruim de helft blijkt zich gelijkvloers te bevinden; 90 lokalen zijn in een sous-terrain gevestigd. Sommige kantoren van stoomvaart maatschappijen zijn bij de ligplaatsen der schepen gelegen; een enkel kantoor werd aangetioffen in eén gegalvaniseerd ijzeren loods, waar des zomers èen overmatige warmte heerscht. Op sommige kantoren was door den aard van het bedrijf een muffe lucht waar te nemen, hetzij doordat ze in of nabij de pakhuizen waren gelegen, hetzij door de aanwezigheid van goederen op het kantoor.

De walhuisjes zijn klein van afmeting en missen ieder comfort; op last van het gemeentebestuur mogen zij niet grooter gemaakt worden; doorgaans zijn er echter slechts 1 of 2 personen werkzaam. Te Rotterdam werd in een huidenzouterij een kantoor aangetroffen, hetwelk door de fabriek wordt gereden om gewichten te noteeren en om te kavelen.

In staat N is aangegeven de hoogte der bezochte lokalen en de daarin beschikbare vrije luchtruimte in M3. per persoon.

Volgens het Arbeidsbesluit moet in een M>erMokaal met een hoogte van 2— 2,05 M. per persoon minstens 24 M3 vrije luchtruimte aanwezig zijn; hoe hooger de lokalen zijn, hoe lager de eisch voor de vrije luchtruimte is; bij een hoogte van 3 M. of meer, behoeft de luchtruimte slechts 6 M3 per persoon te zijn.

Beschouwt men in verband met het bovenstaande staat N, dan kan men over het algemeen aannemen dat de toestand wat de vrije luchtruimte betreft, op de'kantoren gunstig is. WÊ$*&

De luchtverversching bleek, dooreengenomen, voldoende te zijn; zooals uit staat O blijkt, was- deze bij 143 firma's (209 lokalen) onvoldoende.

In 4828 lokalen was de mate van dagverlichting voldoende, in 290 vrij voldoende, in 81 gedeeltelijk voldoende, in 203 onvoldoende. Onder „gedeeltelijk voldoende" is te verstaan een onvoldoende verlichting van het achtergedeelte van een lokaal en een voldoende verlichting van' het ■ voorgedeelte. Onder „onvoldoende" zijn o.a. die lokalen gerangschikt, waar vooral bij-minder helder weer, veel kunstlicht moet worden gebezigd. In de safe-afdeelingen der banken e.d. wordt b'ijna uitsluitend bij kunstlicht gewerkt.

Verreweg de meeste 'lokalen bleken electrisch licht als kunstverlichting te hebben, n.1. 3357, terwijl 1983 door gas, 31 door gas en electriciteit en 31 lokalen door petroleum verlicht konden worden.

Sluiten