Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

Verschillende onderwerpen.

Loopwerk geschiedt op kassiers-, bank- en effectenkantoren door speciaal daarvoor aangestelde personen.

Aan de kantoren der commissionnairs in effecten wordt veel loopwerk door, de bedienden verricht. In drukke tijden komt het voor, dat de meeste bedienden in -de morgenuren loopwerk verrichten om de aflevering der stukken of de betalingen vóór 12 uur te doen geschieden. Latere levering geeft n.1. een dag rente-verschil. Het zijn vooral de kassierskantoren, welke een aanzienlijk aantal dezer categorie bedienden in haren dienst hebben. De arbeidstijd is eenigszins anders geregeld. Zij hebben in' de middaguren een langeren rusttijd.

Onder de 3035 firma's welke bezocht werden, waren er 671 die aan het personeel geen vacantie gaven, of slechts op uitdrukkelijk verzoek. Alle andere firma's stelden hun personeel in de gelegenheid des. zomers eenigen tijd vrijaf te nemen, op een tweetal na, waar door den aard van het bedrijf (ijsfabriek) -het verlof des winters moest genomen worden. .

Bij 1339 firma's bedroeg de duur der vacantie van 1 dag tot en met 1 week; bij 610 firma's meer dan 1 week tot en met 2 weken ; en bij 413 firma's meer dan 2 tot en met 3 weken; eenige firma's gaven bovendien reispenning aan hun personeel, zelfs tot f 300 toe.

Bij vele firma's is het gewoonte, dat het jongere personeel bijv. 1 week verlof krijgt en de ouderen van 2 tot 3 weken.

Van de beursvacantie in den geld- en fondsenhandel te Amsterdam wordt in den regel door een aanzienlijk deel van het personeel niet geprofiteerd, doordat de kas- en wisselafdeeling tot de gewone sluitingsuren moeten openblijven. Dit zou alleen verbeterd kunnen worden, wanneer het „protest-recht" verviel gedurende dien tijd op dien dag, alsmede op „Koninginnedag", wanneer deze op Maandag valt.

De effectenbeurs is in de maanden Juli en Augustus des Zaterdags gesloten. Deze bepaling wordt iéder jaar door de Vereeniging voor den Effectenhandel vastgesteld. Een proeve met de maanden Juni en September voor een z.g. halven vacantiedag, door een vervroegd beurs-uur van 12—1 uur heeft niet voldaan,, aangezien toch eerst tegen 3 uur op. zijn vroegst de kantoren konden gesloten worden.

Men kan aannemen, dat vrijwel alle firma's haar personeel in de gelegenheid stellen vakonderwijs te genieten; slechts 10 firma's wenschten het personeel daarvoor geen vrijaf te geven indien zulks noodig was. 75 firma's, waar het uur van einde van den werktijd uiterlijk 7 uur was, gaven alléén gelegenheid na kantoortijd. De meeste cursussen vinden des avonds plaats, zoodat dus alleen zij daarvan niet kunnen profiteeren, wier kantoortijd 's avonds laat eindigt, zooals b.v. in het expeditiebedrijf.

Bij een firma (te Rotterdam) is het gewoonte, dat de aankomende bedienden gedurende 3 jaar gratis onderricht in de moderne talen ontvangen, ook andere firma's zijn haar jonger personeel dikwijls terwille, door dit financieel te steunen.

Sluiten