Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in goederen hoe meer vertrouwen de persoon wekt, van wien men zekerheid verwacht, of dien men als waarborg accepteert.

Bij de keuze van een echtgenoot, van een predikant voor het catechetisch onderwijs, van een onderwijzer voor het schoolonderwijs aan zijn kinderen, van een geneesheer voor zijn zieken, van een notaris voor het opmaken van zijn contracten, van een architect voor het bouwen van zijn huis, enz. veronderstelt men karaktereigenschappen, bekwaamheden, beginselen, die voldoenden waarborg geven voor de toekomst, voor de trouwe plichtsbetrachting, voor de richtige uitvoering, voor de soliditeit van het gebodene, het overeengekomene, het opgedragene. In de meeste gevallen toch is de aanvrager niet in staat technisch de geboden waar te onderzoeken, de uitvoering der plannen te controleeren, of het doelmatige van de voorbereiding te toetsen. Hij eischt dan waarborgen, die liggen in den persoon zelf, in zijn karakter, zijn religieuse of moreele opvattingen, zijn vakbekwaamheid.

Wel liggen hier mede aan ten grondslajg de officieƫle bewijzen zijner bekwaamheid, door opleiding, studie, examens, geleverde resultaten; maar zoodra het een vrije keuze van personen betreft, is de factor vertrouwen van overheerschend gewicht

Anders wordt het, waar de vrije keuze geheel of gedeeltelijk ontbreekt. Dan treedt als waarborg, als zekerheidssteller op de autoriteit, het gezag, dat aanstelt en dwingt tot gebruikneming. Dat stelt zich dan ook verantwoordelijk en moet te allen tijde ter verantwoording geroepen kunnen worden. Die verantwoordelijkheid wordt vastgelegd in wetten, besluiten, verordeningen, ordonnantiƫn en regelen, die vallen onder de publieke discussie en interpellatie.

II.

Onderwijswaarborgen.

In het belang van den Staat en van het individu is ieder ouder gedwongen zijn jonge kinderen gedurende minstens zes jaren lager onderwijs te doen geven. De Staat zorgt, dat er overal gelegenheid is, van overheidswege lager-schoolonderwijs

Sluiten