Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te genieten en bevordert door subsidiën het lager onderwijs door particulieren verstrekt. Bij de komende organieke wet is, krachtens artikel 192 der grondwet, voor een ieder, die aan één der vormen van onderwijs, neutraal-openbaar, confessioneel- of neutraal-bijzonder onderwijs de voorkeur geeft, gewaarborgd dat hij dat onderwijs ook inderdaad kan verkrijgen. Aan den arme zoowel als aan den rijke is de vrijê keuze gewaarborgd. Noch schoolgeld, noch te groote afstand van het schoolgebouw, noch te hooge kosten van het inrichten van goede scholen zullen daartoe meer een beletsel mogen vormen.

Voor de inrichting der openbare scholen, en voor de zedelijkheid en de bekwaamheid der openbare onderwijzers, voor de moreele en hygiënische voorwaarden stelt de wet afdoende ëischen; en zoo het noodig is, kunnen de voorschriften dienaangaande herzien en verscherpt worden.

De getuigschriften van zedelijk gedrag, hoewel op zich zelf van niet zooveel waarde, hebben toch wel goede diensten gedaan. Eene herziening in den vorm van verscherping is niet urgent; de wal keert het schip, een onzedelijk leven (van een onderwijzer) is spoedig genoeg bekend en in den regel loopt de procedure tot ontslag snel en afdoende van stapel.

De thans geldende wet spreekt alleen van ergerlijk levensgedrag bij bijzondere onderwijzers. Ontslag kan alleen gegeven worden door het bestuur der school, maar Gedeputeerde Staten hebben het recht, op voordracht van burgemeester en wethouders of van den districtsschoolopziener, de bevoegdheid tot het geven van onderwijs te ontnemen en in zoo'n geval is de delinquent van rechtswege ontslagen.

Bij het openbaar onderwijs is er wel voldoende waarborg, dat zoo'n ontslagene, ook al heeft hij zijne bevoegdheid niet verloren, niet zoo gemakkelijk weer in dienst komt. De onderlinge inlichtingendienst van het rijksschooltoezicht en de kennisgevingen van Gedeputeerde Staten werken vrijwel afdoende.

Bij het bijzonder onderwijs is die waarborg veel minder strikt

Niet voor het weer in dienst treden van één, wien de bevoegdheid is ontnomen; daardoor zou de subsidie direct in gevaar komen; maar voor niet-eervol ontslagen onderwijzers is de kans om langs een omweg weer geplaatst te worden niet totaal afgesneden. De onderlinge inlichtingendienst werkt daar niet zoo preventief als bij het openbaar onderwijs. De scherpere keur naar belijdenis

Sluiten